Αρχική σελίδα Ειδήσεις
Ιερό Πατριαρχικό και Αρχιεπισκοπικό Συλλείτουργο των Πρ…

Ιερό Πατριαρχικό και Αρχιεπισκοπικό Συλλείτουργο των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών Ελλάδος και Ρωσίας στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών

Το Ιερό Συλλείτουργο τέλεσαν στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών την Κυριακή της Σαμαρείτιδος, στις 2 Ιουνίου 2013, ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Επίσης συλλειτούργησαν μέλη της συνοδείας του Αγιωτάτου Πατριάρχου Κυρίλλου και Ιεράρχες και κληρικοί της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Από το Ιερό παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ Δαμιανός, Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Σημειωτέον ότι η Λειτουργία στον κατάμεστο από πιστούς Ναό ετελέσθη στην Ελληνική και την Εκκλησιαστική Σλαβονική γλώσσα. Ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος εκφώνησε ευχές επίσης και στα Ελληνικά.

Έψαλαν η δυο χορωδίες βυζαντινή του Αγίου Διονυσίου διευθύνοντος του πρωτοψάλτη Παπαδόπουλου και η μικτή Ρωσική χορωδία του Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελιώτισσας με διεθύντρια Αγγελίνα Σόχου.

Η λειτουργία έγινε σε ζωντανή μετάδωση από τον τηλεοπτικό σταθμό ERT1.

Μετά το Κοινωνικό προσφωνώντας τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλο ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μεταξύ άλλων ανέφερε: «Ἡ εὐ­λο­γη­τή Σας πα­ρου­σία μᾶς ἐπι­τρέ­πει νά ἐκ­φρά­σου­με, μέσα ἀπό τήν κοι­νή με­το­χή στή Θεία Εὐ­χα­ρι­στία, τά βα­θύ­τα­τα αἰ­σθή­μα­τα φι­λα­δελ­φί­ας καί τι­μῆς πού τρέ­φου­με πρός τό πρό­σω­πό Σας καί τήν Ἐκ­κλη­σία τῆς Ρω­σί­ας, ὅπως καί νά δι­α­τρα­νώ­σου­με τούς μα­κραί­ω­νους ἀδελ­φι­κούς δε­σμούς με­τα­ξύ τῶν Ἐκ­κλη­σιῶν μας. Μᾶς συν­δέ­ουν κοι­νές ἱστο­ρι­κές μνῆμες καί κοι­νοί ἀγῶ­νες, καί ἐπι­πλέ­ον μᾶς ἑνώ­νουν ἡ μυ­στη­ρι­α­κή ζωή καί ἡ κοι­νή μαρ­τυ­ρία κατά τήν ἐκ­πλή­ρω­ση τῆς ἀπο­στο­λῆς μας στόν σύγ­χρο­νο κό­σμο».

«Ἡ οἰ­κο­δό­μη­ση τῆς ἑνό­τη­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας δέν εἶ­ναι κάτι δε­δο­μέ­νο, ἀλλά ἐπι­βε­βαι­ώ­νε­ται μέσα στήν ἐμ­πει­ρία τοῦ ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ Σώ­μα­τος. Εἶ­ναι καρ­πός τοῦ Ἁγί­ου Πνεύ­μα­τος καί τοῦ δι­αρ­κοῦς ἀγῶ­νος τῆς ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς κοι­νό­τη­τος, ἔκ­φρα­ση τῆς εὐ­χα­ρι­στι­α­κῆς συ­νει­δή­σε­ως τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας καί ἀν­τα­νά­κλα­ση τῆς κοι­νω­νί­ας τῶν Προ­σώ­πων τῆς Ἁγί­ας Τρι­ά­δος. Ἐν τέ­λει, ἡ Ἐκ­κλη­σία, μέσα ἀπό τή δι­α­κο­νία τοῦ θεί­ου λό­γου καί τῶν ἱε­ρῶν μυ­στη­ρί­ων, ἐκτεί­νε­ται με­τα­φέ­ρον­τας τήν ἀγά­πη Της πρός ὅλους τούς ἀν­θρώ­πους, τούς ἐγγύς καί τούς μα­κράν, ὅπως καί πρός σύν­ο­λη τή δη­μι­ουρ­γία τοῦ Θεοῦ.».

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος τόνισε ότι η Εκκλησία υπάρχει για να ενώνει τους ανθρώπους «ἵνα πάν­τες ἕν ὦσιν» (Ιω. 17.21). «Παρά τή δι­οι­κη­τική κα­τά­τμηση, ἡ Ὀρ­θο­δο­ξία πα­ρα­μέ­νει ἑνω­μένη μέ τήν κοινή πί­στη καί μέ τόν ἱε­ρό αὐτό σύν­δε­σμο τῆς εἰ­ρή­νης καί τῆς ἐν Χρι­στῷ ἀγά­πης, ἡ ὁποία δέν γνωρίζει ὅρια καί διά τῆς ὁποίας δι­α­χρο­νι­κῶς δι­α­σφα­λί­ζε­ται ἡ ἑνό­τητα καί ἡ ἀλή­θεια τῆς Ἐκκλησίας. Μο­λο­νότι κάθε μία ἀπό τίς το­πι­κές Ἐκ­κλη­σίες δι­α­τη­ρεῖ τίς δι­κές της ἰδι­αι­τε­ρό­τη­τες, ὅλες μαζί συ­να­πο­τε­λοῦν τά ζων­τανά μέλη ἑνός ἑνι­αίου Σώ­μα­τος, τό ὁποῖο συγ­κρο­τεῖ­ται εὐ­χα­ρι­στι­ακά μέ τήν ἔμ­πρα­κτη πί­στη «εἰς μίαν, ἁγίαν, κα­θο­λι­κήν καί ἀπο­στο­λι­κήν» κοινότητα».

Σχετικά με την Ευαγγελική περικοπή της ημέρας ο Μακαριώτατος Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος υπενθύμισε ότι κατά το διάλογο με τη Σαμαρείτιδα ο Χριστός της αποκάλυψε «την πηγή της ζωής», αὐτή τήν ἴδια ζω­τι­κή πνοή πού ἔθρε­ψε ἱστο­ρι­κῶς τήν Ἑλ­λα­δι­κή καί τή Ρω­σι­κή Ἐκ­κλη­σία. Οἱ σε­πτές εἰ­κό­νες τῶν ἁγί­ων μορ­φῶν πού μᾶς πε­ρι­σκέ­πουν σέ αὐ­τόν τόν ἱερό ναό τοῦ Ἁγί­ου Με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος Παν­τε­λε­ή­μο­νος τοῦ Ἰα­μα­τι­κοῦ ἀπο­τε­λοῦν ἀψευ­δεῖς μάρ­τυ­ρες τῆς ἀνάγ­κης νά ἐμ­βα­θύ­νου­με καί νά προ­α­γά­γου­με τήν πνευ­μα­τι­κή μας κοι­νω­νία καί τίς κοι­νές δρά­σεις, «πί­στει καί λόγῳ καί γνώ­σει καί πάσῃ σπου­δῇ καί τῇ ἐξ ὑμῶν ἐν ἡμῖν ἀγά­πῃ» (Β΄ Κορ. η΄ 7), πρός ὄφε­λος ὅλων τῶν ἀδελ­φῶν μας.

Περαίνων ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είπε: «Εὔ­χο­μαι ὁλό­ψυ­χα, αὐτή ἡ πηγή τῆς ζωῆς, ἡ κοι­νή ἐλ­πί­δα καί πί­στη μας πρός τόν Ἰη­σοῦ Χρι­στό, νά ἐν­δυ­να­μώ­νει τούς πι­στούς λα­ούς μας σέ μία ἐπο­χή συ­νε­χῶς με­τα­βαλ­λό­με­νη, σέ μία ἐπο­χή πού ζητᾶ πε­ρισ­σό­τε­ρο ἀπό ποτέ τήν κοι­νή μαρ­τυ­ρία τῆς χρι­στι­α­νι­κῆς ἀγά­πης, τῆς ἀδι­ά­κρι­της ἀγά­πης, τῆς ἀνι­δι­ο­τε­λοῦς προσφορᾶς καί τῆς ἐν Χρι­στῷ ἑνό­τη­τος».

Σε ανάμνηση της συλλειτουργίας ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος προσέφερε στον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο εικόνα του Χριστού και πέριξ αυτού Έλληνες και Ρώσοι Άγιοι.

Εν συνεχείᾳ αντιφώνησε ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος:

«Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμε, Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, αξιότιμοι εκπρόσωποι της Ελληνικής Πολιτείας, αγαπητοί εν Κυρίῳ πατέρες και αδελφοί,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ,

             Δι΄αυτού του αναστάσιμου παιάνος επιμαρτυρούμε και αύθις τη νίκη του Χριστού επί του Άδη και του θανάτου. Αυτή η νίκη αποτελεί αποκορύφωμα του κατά την τριετή κοινωνική αποστολή επιτελεσθέντος υπό του Κυρίου ημῶν Ιησού Χριστού εμπεριστατωμένου έργου. Αφού προανήγγειλε το νέο και τέλειο νόμο της αγάπης και θεμελίωσε την Αγία Εκκλησία επί της πέτρας της αποστολικής πίστεως, ο Κύριος εξακολουθεί να την κυβερνά και προνοεί. Ο Ίδιος διά του ζωντανού ύδατος της χάριτος καθαρίζει τη ζωή μας και διά του Τιμίου Αυτού Σώματος και Αίματος μας ενδυναμώνει φυσικά και πνευματικά. Ο Ίδιος χειραγωγεί τον νέο και περιούσιο λαό Αυτού μέσω της ιστορίας, έναν λαό, ο οποίος δεν γνωρίζει διακρίσεις δι΄εθνικούς, κοινωνικού, φυλετικούς ή άλλους τινάς λόγους, ώστε: Οὐκ ἔνι ᾿Ιουδαῖος οὐδὲ ῞Ελλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ (Γαλ. 3. 28).

Η ευαγγελική διήγηση του εκ του κατά Ιωάννου Αγίου Ευαγγελίου, όπου παρατίθεται διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα πλησίον του Φρέατος του Ιακώβ (Ιω. 4. 4-42), την οποία ακούσαμε, αντικατοπτρίζει κάλλιστα ολόκληρη αυτή τη Θεία οικονομία. Αυτή η διδακτική ιστορία την οποία μας μετέφερε ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, εμπεριέχει το παν: οι ηθικές αρχές της ζωής, η υπέρβαση των εθνικών διακρίσεων και η υπεροχή του πνευματικού έναντι του υλικού.

Σήμερα που έχουν μεσολαβήσει σχεδόν δυο χιλιετίες από το ως άνω γεγονός, συνήλθαμε επί το αυτό εν ονόματι Κυρίου προκειμένου να τελέσουμε από κοινού τη Θεία Ευχαριστία, να πλησθώμεν τῆς ἀτελευτήτου ζωῆς του Χριστοῦ, να ἀπολαύσωμεν τῆς ἀκενώτου Αυτοῦ τρυφῆς, (Ευχή επί τῃ καταλύσει των Τιμίων Δώρων κατά τη Θεία Λειτουργία του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου), ώστε να ενωθούμε εν τῃ φιλαδέλφῳ ομονοίᾳ και τῃ του Αγίου Πνεύματος κοινωνίᾳ ο ένας μετά του άλλου και διατρανώσουμε την εν Χριστῳ ενότητά μας.

Είναι κοινή η μαρτυρία μας ότι δεν πιστεύουμε εις μάτην. Δεν ανήλθε εις μάτην ο Σωτήρας μας επί Σταυρού, ούτε εις μάτην κατήλθε στο βυθό του Άδη. Δεν προσέφεραν εις μάτην τις ζωές τους υπέρ Χριστού οι άγιοι μάρτυρες και νεομάρτυρες. Λέγουμε ότι όπως και παλαιότερα δι΄εμάς τους χριστιανούς δεν έπαυσαν να ισχύουν στη ζωή μας οι αρχές της ελεημοσύνης και της ηθικής καθαρότητας, ότι δεν υπάρχουν στη ζωή μας ούτε κινούμεθα από τα ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εν πίστει ενότητά μας, ότι το ουσιαστικό στη λατρεία μας του Θεού δεν είναι η τυπική εφαρμογή των εθίμων και τελετών, αλλά να μείνει άσβεστο εις το διηνεκές το πνεύμα μας, και ότι το πνευματικό και όχι το υλικό θέτουμε, όπως και παλαιότερα, εις κεφαλήν γωνίας.

Σήμερα λαοί πολλών χωρών με μακραίωνη ιστορία του χριστιανισμού αντιμετωπίζουν μια πολύ σοβαρή πολιτιστική πρόκληση: να ζουν με το Θεό ή χωρίς Αυτόν, να δεχθούν ως κανόνα  την άρση παντός ηθικού περιορισμού ή να έχουν ως γνώμονα την ανατεθείσα υπό Αυτού σε μας ευθύνη του λόγου και των πράξεων, των ψηφιζομένων νόμων και γενικώς της κατευθύνσεως της ζωής.  Υπό αυτές τις περιστάσεις ιδιαίτερος αναδεικνύεται ο ρόλος της Εκκλησίας, η οποία σε κάθε τόπο της παρουσίας της, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ρωσία, είτε στην Ουκρανία, είτε στη Λευκορωσία, είτε στη Μολδαβία ή σε υπόλοιπες χώρες, δεν παύει να υπενθυμίζει εκείνη την υψηλή κλήση, την οποία κληρονομήσαμε από του Χριστού, να είμεθα δηλονότι, το άλας του σύμπαντος κόσμου, να είμεθα φώς όλης της οικουμένης, να είμεθα ζύμη ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Σε αυτό το μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό εστώτες, αφιερωμένο στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα, όνομα το οποίο μιλάει μόνο του, είναι κατάλληλη πλέον στιγμή όπως αναφερθούμε στο κοινωνικό έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος, που βλέποντας τι σύμφορα έπληξε τους ανθρώπους, άπλωσε την χείρα ελέους και βοηθείας. Ως εκπρόσωποι της Ρωσικής Εκκλησίας επιμαρτυρούμε ότι πόνεσε η καρδιά μας στο άκουσμα της συμφοράς του ομοδόξου Ελληνικού λαού. Και παρόλο που οι πιστοί της Εκκλησία μας στην πλειοψηφία τους δεν έχουν οικονομική ευχέρεια, ωστόσο προσέφεραν τον όβολό τους προκειμένου να στηρίξουν τα έργα ελεημοσύνης της αδελφής Εκκλησίας της Ελλάδος.

Μακαριώτατε, ευρισκόμενος κατ΄αυτάς στις φιλόξενες αυλές της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, από κέντρου καρδίας ευχαριστώ διά την αγάπη και τη φιλαδελφία διά των οποίων μας περιεβάλατε. Χαίρομαι διά την ομοψυχία μας. Παρά τις διαφορές γλώσσης, εθίμων και ακόμα τινές τελετουργικές λεπτομέρειες, έχουμε ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο και σημαντικότερο ενοποιητικό στοιχείο και αυτό είναι της αγάπης μας προς τον Θεό, της εν πίστει ζωής μας, της κοινής προοπτικής της αιωνιότητος, η οποία μας ενδυναμώνει στον πνευματικό μας αγώνα και κατευθύνει το έργο μας.

Το έλεος και η ευλογία του Θεού είησαν μετά του ευλαβούς γένους των Ελλήνων και πάντων των ομοδόξων αδελφών. Αμήν».

Ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας επέδωσε στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο εικόνα της Παναγίας του Καζάν, επισημαίνοντας ότι η Ρωσική Εκκλησία εορτάζει φέτος το ιδιαίτερο ιστορικό γεγονός της 400ης επετείου από της παύσεως της Ταραχώδους Εποχής.

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος αναφέρθηκε σύντομα στο ιστορικό της Ταραχώδους Εποχής των αρχών του 17 αιώνα, η οποία αποτελεί μια από τις πλέον μαύρες σελίδες της ιστορίας του Ρωσικού λαού. Ο κ. Κύριλλος τόνισε ότι καθ΄οδόν προς τη Μόσχα για να την απελευθερώσει από τους Πολωνούς κατακτητές ο Ρωσικός λαϊκός στρατός είχε μαζί της την εκόνα της Παναγίας του Καζάν, η οποία ανευρέθηκε προ ολίγων ετών στην ομώνυμη πόλη. «Είναι εθνική εορτή στη Ρωσία η 4 Νοεμβρίου, η «Ημέρα της λαϊκής ενότητας». Την ίδια ημέρα εορτάζουμε τη μνήμη της εικόνας της Παναγίας του Καζάν, η οποία καθιερώθηκε ως σύμβολο της απελευθερώσεως της Ρωσίας, ως σύμβολο διαφυλάξεως της Ορθοδόξου πίστεως, του πνεύματος του γένους μας και της ταυτότητάς μας, σύμβολο της πραγματική ανεξαρτησίας».

Τέλος στο Ιερό του Ναού Αγίου Παντελεήμονος ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος μίλησε με τον πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Διώτη, Διευθυντή του Κέντρου Πατερικών Εκδόσεων. Ο πατήρ Ιωάννης ευχαρίστησε τον κ. Κύριλλο για το παράσημο Αγίου Μακαρίου Μόσχας Γ΄ Τάξεως, το οποίο του απονεμήθη παλαιότερα εις ένδειξη τιμής και σεβασμού προς το επιτελούμενο έργο για την επανέκδοση της Ελληνικής Πατρολογίας Migne σε 168 τόμους.

 

Поделиться:
Προσφώνηση του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου κατά τη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου στις 13 Απριλίου 2021

13.04.2021

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος συνομίλησε με τον αρχιεπίσκοπο Αχρίδας Ιωάννη

08.04.2021

Επιστολή υποστηρίξεως του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στον μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο

26.03.2021

Ο Πατριάρχης Κύριλλος ευχήθηκε στην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας για την 200η επέτειο της ενάρξεως του Αγώνα του ελληνικού λαού

25.03.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: ο Πατριάρχης Κύριλλος συνεισέφερε τα μάλα στην ανάπτυξη των σχέσεων Ρωσίας και Σερβίας

21.02.2021

Ο Πατριάρχης Κύριλλος συνεχάρη τον μητροπολίτη Πορφύριο για την εκλογή στον πατριαρχικό θρόνο της Σερβίας

18.02.2021

O Πατριάρχης Κύριλλος τιμήθηκε με την ανώτατη διάκριση του κράτους της Σερβίας

15.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: χάρη στη μεταρρύθμιση της εκκλησιαστικής διοικήσεως επί Πατριάρχου Κυρίλλου δόθηκε νέα ώθηση στην εκκλησιαστική αναγέννηση

31.01.2021

Ευχές του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στον Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας εξ αφορμής των ονομαστηρίων του

22.01.2021

Πατριαρχικά συλλυπητήρια για την κοίμηση του επίτιμου Πατριαρχικού Εξάρχου πάσης Λευκορωσίας Μητροπολίτη Φιλαρέτου Βαχρομέγεφ

12.01.2021

Χριστουγεννιάτικη συνέντευξη του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου στο τηλεοπτικό δίκτυο «Ρωσία»

07.01.2021

Μήνυμα Χριστουγέννων τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου

06.01.2021

Συγχαρητήριο μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στον Τζο Μπάιντεν για την εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

15.12.2020

Χαιρετιστήριο μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετέχοντες του συνεδρίου «Η θεολογία στο επιστημονικό-εκπαιδευτικό πεδίο: προβλήματα και λύσεις»

09.12.2020

Πατριαρχικό συγχαρητήριο μήνυμα στον Μακαριώτατο Μητροπολίτη Κιέβου Ονούφριο εξ αφορμής της 30ής επετείου της εις επίσκοπο χειροτονίας του

09.12.2020

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Η δράση του πολιτικού δεν πρέπει να προσκρούει στις θρησκευτικές του πεποιθήσεις

11.04.2021

Η περίοδος της πανδημίας δεν ενδείκνυται για προσκυνήματα στο εξωτερικό θεωρεί ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας

11.04.2021

Συνεδρίασε η υποεπιτροπή της Διασυνοδικής Επιτροπής Θεολογίας και Θεολογικής Παιδείας

08.04.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Η Διάσκεψη των επικεφαλής των Εκκλησιών είναι δυνατή στο προσεχές μέλλον

06.04.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Το ζήτημα αλλαγής ημερολογίου και Πασχαλίου δεν ευρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της Ρωσικής Εκκλησίας

03.04.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Στην Εκκλησία υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το αποδεκτό ή όχι της εξωσωματικής γονιμοποίησης

03.04.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό μέσω των θείων ενεργειών

28.03.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Στις δυτικές χώρες η έμφυλη ιδεολογία εμφυτεύεται στα παιδιά από την προσχολική ηλικία

27.03.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Δεν ευλογεί η Εκκλησία τις συμβιώσεις ομοφύλων επειδή είναι αμαρτωλός τρόπος ζωής

27.03.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Ειδικά ο χριστιανισμός αποτέλεσε αιτία σταδιακής καταργήσεως της δουλείας

27.03.2021

Τιμήθηκε στη Μόσχα δια προσευχών η μνήμη των αγωνιστών του ελληνικού απελευθερωτικού κινήματος των ετών 1821-1823

25.03.2021

Ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ συναντήθηκε με τον πρέσβη του Μαυροβουνίου στη Ρωσική Ομοσπονδία

25.03.2021

Στη Μόσχα θα τιμηθεί η μνήμη των αγωνιστών του ελληνικού απελευθερωτικού κινήματος των ετών 1821-1823

23.03.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Στην Ουκρανία είναι πιθανό να επέλθει νέο κύμα αρπαγής ναών

22.03.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Η κανονική Εκκλησία στην Ουκρανία κηρύχθηκε εκ των πραγμάτων εκτός νόμου

20.03.2021

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αρχαγγέλου Γαβριήλ του Μετοχίου της Εκκλησίας της Αντιοχείας στη Μόσχα

26.07.2020

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τέλεσε Θεία Λειτουργία με το παλαιό Ρωσικό τυπικό στο Ναό της Αγίας Σκέπης Ρουμπτσόβο Μόσχα

15.03.2020

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεκίνου από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα

24.11.2018

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βιέννης

11.02.2018

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

14.01.2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.12.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

24.09.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ

18.07.2017

ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

26.03.2017

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.03.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΝΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

13.02.2017

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ Η ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΝΤΥΝΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

07.01.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΩΝΑ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

19.12.2016

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ

18.07.2016

ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

23.04.2016

Διαδραστική επικοινωνία

Τα πεδία που είναι μαρκαρισμένα με * είναι υποχρεωτικά

Στείλτε ένσταση