Αρχική σελίδα Ειδήσεις
ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩ…

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΡΩΣΣΙΩΝ κ.κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ

Ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν,

ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ Θεὸς

εἰς τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι᾿ αὐτοῦ.

(Α’ Ἰω.4.9 )

Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς, σεβαστοὶ Πατέρες, ὁσιώτατοι μοναχοί καὶ μοναχαὶ, ἀδελφοί ἀγαπητοί,

Ἔμπλεος αἰσθημάτων χαρᾶς ἐπὶ τῇ ἐν σαρκὶ φανερώσει τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπευθύνω τόν ἐγκάρδιον λόγον μου πρὸς πάντας ὑμᾶς διά νά προσφέρω εὐχὰς καὶ προσρήσεις ἐπὶ τῇ λαμπρᾷ καὶ ζωηφόρῳ ἑορτῇ τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἱησοῦ Χριστοῦ.

«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία»(Λουκ. 2.14). Ἔτος εἰς ἔτος γεραίροντες τὴν ἄφατον πρὸς ἡμᾶς τοῦ Σωτῆρος συγκατάβασιν ὡς οἱ ἐν Βηθλεὲμ ποιμένες ποτὲ ἐπί τῷ ἀκούσματι τοῦ ἀγγέλου ἀναγγείλαντος «χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ» (Λουκ. 2.10), σπεύδομεν ἵνα διά πνευματικῶν ὀφθαλμῶν καθορῶμεν τὸν Μεσσίαν, Οὗ τὴν ἔλευσιν προανήγγειλαν οἱ ἔνδοξοι προφήται καὶ ἀνέμεινε πλήθος πολύ ἀνδρῶν τὲ καὶ γυναικῶν.

Καὶ ἰδού, ὁ Ἐκλεκτὸς πάντων τῶν ἐθνῶν, συμφώνως τῷ προφήτῃ Ἀγγαίῳ, (Ἀγγ. 2.7),  ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος (Φιληπ. 2.7). Ὁ Ἄρχων τοῦ Σύμπαντος οὐκ ἐπέλεξεν παλάτιον τοῦ αὐτοκράτορος, οὐδὲ οἰκίας τῶν ἰσχυρῶν τοῦ κόσμου τοὺτου ἤ τῶν πλουσίων καὶ εὐγενῶν. Οὐκ ἦν Αὐτῷ τόπος οὐδὲ ἐν τῷ καταλύματι. Ἐν τῷ σπηλαίῳ τῶν ζώων τίκτεται ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ φάτνῃ τῶν ἀλόγων ὑπήρξε τὸ λῖκνον Αὐτοῦ.

Τὶ γάρ εὐτελέστερον σπηλαίου καὶ τὶ δὲ ταπεινότερον σπαργάνων, ἐν οἷς διέλαμψεν ὁ τῆς Θεότητός σου πλοῦτος; Ἀφού διὰ τὸ Μυστήριον τῆς ἡμετέρας σωτηρίας περιήλθεν εἰς ἐσχάτην πτωχείαν (ἡ Ὑπακοὴ τῆς ἑορτῆς), ὁ Χριστὸς σκοπίμως δέν ἐδέχθη ἀξίας τὰς λογιζομένας ὡς σπουδαίας ἐν τῷ κόσμῳ ἡμῶν, δηλονότι τὴν ἐξουσίαν, τὴν δόξαν, τὴν εὐγενικὴν καταγωγὴν καὶ τὴν κοινωνικὴν θέσιν. Μας προτείνει ἄλλον νόμον, τουτέστιν ἐκείνον τῆς ζωῆς, τῆς ταπεινώσεως καὶ τῆς άγάπης, ἥτις ἐπικρατεῖ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τῆς κακίας. Συμφώνως τῷ νόμῳ τούτῳ ἡ συνδεδεμένη μετὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἀνθρωπίνη ἀδυναμία καθίσταται δύναμις ἐκείνη εἰς τὴν ὁποίαν οἱ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ κατέχοντες ἐξουσίαν καὶ ἰσχὺν ἀδυνατοῦν ἵνα ἀνθίστανται. Ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ φανεροῦται οὐχὶ διὰ τοῦ ἐπὶ γῆς μεγαλείου καὶ τῆς κατὰ κόσμον εὐημερίας ἀλλὰ ἐν ἀπλότητι καὶ ταπεινότητι καρδίας.

Κατὰ τὸν Ὅσιον Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ, «Ὁ Θεός ζήτεῖ προπαντὸς μίαν καρδίαν πλήρη πίστεως καὶ ἀγάπης πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν πλησίον - ἐκεῖ εἶναι ὁ θρόνος εἰς τὸν ὁποῖον ἀρέσκεται νά κάθεται.’Υἱέ, δός μοι σήν καρδίαν’ (Παροιμ. 23, 26) καὶ τὰ ὑπόλοιπα θά σου τα δώσω ἐγώ πολλαπλασίως. Ἡ καρδία τοῦ ἀνθρώπου δύναται νά χωρέσῃ τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν» (Ὁσίου Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ, Ὁμιλία περί σκοποῦ τῆς χριστιανικῆς ζωῆς). Δέν περιφρονεῖ ὁ Κύριος τοὺς φτωχοὺς καὶ τοὺς ἀστέγους, οὐδὲ καταφρονεῖ τοὺς ἀπόρους καὶ ὅσους ἀσχολοῦνται μέ ἀσημάντους ἐργασίας καὶ τουσούτω μάλλον δέν ὑποτιμᾷ τὰ ἄτομα μέ φυσικὰς ἀναπηρίας ἤ τοὺς βαρέως ἀσθενοῦντες. Αὐτὰ καθ΄ἐαυτὰ ταῦτα πάντα οὔτε φέρνουν κοντἀ ἀλλά οὔτε ἀπομακρύνουν τὸν ἄνθρωπον ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ δι΄αὐτὸ δέν πρέπει νά τον βυθίζουν εἰς μελαγχολίαν ἤ καθίστανται ἀφορμὴ δι’ὀλέθριον ἀπελπισίαν. Ἐμὰς τοὺς ἰδίους ἀναζητεῖ ὁ Σωτήρ ἡμῶν. Δός μοι, υἱέ καὶ θύγατερ σὴν καρδίαν, καλεῖ Οὕτος (Παροιμ.23.26).

Ἡ θαυμασία ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων μας ὑπενθυμίζει τὴν ἀνάγκην ὅπως ἀπαρεγκλίτως ἀκολουθήσωμεν τὸν Χριστὸν, Ὅς ἦλθεν ἵνα ζωὴν ἔχωμεν καὶ περισσὸν ἔχωμεν (Ἰω. 10.10) καὶ εἶναι ὁ Ἴδιος ἡ μόνη ἀληθινὴ ὁδός, ἡ ἀψευδὴς ἀλήθεια καὶ ἡ αὐτοζωή (Ἰω. 14.6). Μή μας φοβίζουν αἱ ἀναπόφευκτοι δυσκολίαι, οὐδὲ ἅς διερχόμεθα δοκιμασίαι λυγίζουν τινα ἡμῶν, διότι μεθ’ἡμῶν ὁ Θεὸς! Μεθ’ἡμῶν ὁ Θεὸς καὶ ὁ φόβος φεύγει ἐκ τῆς ζωῆς ἡμῶν. Μεθ’ἡμῶν ὁ Θεὸς καὶ ἀποκτοῦμεν ψυχικὴν γαλήνην καὶ χαρὰν. Μεθ’ἡμῶν ὁ Θεὸς και μέ ἐλπίδα ἀμετακίνητον ἐπ’Αὐτῷ πραγματοποιοῦμεν τὸ ἐπὶ τῆς γῆς ταξίδιον ἡμῶν.

Κατακολουθῶν τῷ Χριστῷ ὁ ἄνθρωπος πορεύεται ἐναντίον τῶν στοιχείων τοῦ κόσμου τούτου. Οὕτος δέν ὑποχωρεῖ εἰς τοὺς πειρασμοὺς καὶ κρημνίζει μέ σθένος τοὺς εἰς τὴν πορείαν ταύτην ἐγειρομένους ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας φραγμοὺς. Ἄλλωστε ἡ ἁμαρτία εἶναι ἐκείνη ἠ ὁποία μας ἀπομακρύνῃ ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ καθιστᾷ τὴν ζωὴν ἡμῶν ὄντως πικρὴν. Αὐτὴ ταύτη σκεπάζουσα τὸ φῶς τῆς θείας ἀγάπης μας ρίχνει εἰς πολλὰς και ποικίλας συμφορὰς καὶ σκληρήνει τὰς καρδίας ἡμῶν ἔναντι τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Ἡ δέ ἁμαρτία νικᾶται ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἥν χορηγεῖ εἰς ἡμᾶς ἡ Ἐκκλησία. Αφοὺ δεχθῶμεν τὴν Δύναμιν τοῦ Θεοῦ, αὕτη μεταμορφώνει τὸν ἐσωτερικὸν ἡμῶν κόσμον καὶ συμφώνως πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου συντελεῖ εἰς τὴν μεταμόρφωσιν τοῦ ἐξωτερικοῦ κόσμου. Ἐπομένως οἱ δι’αὐτοὺς ἤ ἄλλους λόγους ἐκπίπτοντες τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως τὸ ἐξηραμμένον δένδρον, χάνουν τὴν ἰκανότητα ἵνα ποιοῦν τοὺς ὄντως καλοὺς καρποὺς.

Ἰδιαίτερον λόγον μου ἀπευθύνω σήμερον πρὸς τοὺς κατοίκους τῆς Οὐκρανίας. Ἡ ἀδελφοκτόνος σύγκρουσις ἥτις ἀνέκυψεν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ δέν πρέπει ἵνα διαιρεῖ τὰ τἐκνα τῆς Ἐκκλησίας διά τῆς σπορᾶς τοὺ μίσους εἰς τὰς καρδίας. Ὁ πραγματικὸς χριστιανὸς ἀποκλείεται ἵνα μισήσῃ οὔτε τοὺς ἐγγὺς, ἀλλά οὔτε καὶ τοὺς μακρὰν. «Ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη, λέγει πρὸς τοὺς προσέχοντες εἰς Τοῦτον ὁ Κύριος, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν...ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς» (Ματθ. 5.43-45). Πάντες σχῶμεν τὰ ρήματα ταῦτα τοῦ Σωτῆρος ὡς γνώμονα τῆς ζωῆς καὶ οὐδέποτε κακία καὶ ἔχθρα κατὰ τῶν ἄλλων κυριεύει τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Καλῶ πὰντα τὰ τέκνα τῆς πολυεθνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας ὅπως ἀναπέμπουσι θερμὰς δεήσεις ὑπὲρ παύσεως ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πάσης ἔχθρας, ὑπὲρ ἐπουλώσεως τραυμάτων σωματικῶν τέ καὶ πνευματικὼν, τῶν ὑπὸ τοῦ πολέμου προκληθέντων εἰς τοὺς ἀνθρώπους. Ἐἰς τοὺς Ναοὺς καὶ εἰς τὰς οἰκίας παρακαλῶμεν ἐνθέρμως διὰ ταῦτα τὸν Θεὸν καὶ δεηθῶμεν ἐπίσης καὶ ὑπὲρ τῶν χριστιανῶν τῶν μακρὰν τῶν χωρῶν ἡμῶν κατοικούντων καὶ δεινοπαθούντων ἐξαιτίας τῶν ἐνόπλων συρράξεων.

Ἐν δέ τῇ νυκτί ταύτῃ τῇ λαμπροφόρῳ τῶν Χριστουγέννων καὶ τῷ ἐπομένῳ ἁγίῳ Δωδεκαημέρῳ αἰνέσωμεν καὶ ὑπερυψώσωμεν τὸν Σωτῆρα καὶ Κύριον ἡμῶν τὸν, τῇ μεγάλῃ Αὐτοῦ φιλανθρωπίᾳ, καταδεξάμενον ἐλθεῖν εἰς τὸν κόσμον. Ὡς οἱ βιβλικοὶ Μάγοι προσενέγκωμεν τῷ Θείῳ Βρέφει τὰ δῶρα ἡμῶν: ἀντὶ τοῦ χρυσοῦ τὴν εἰλικρινῆ ἀγάπην μας, ἀντὶ τοὺ λιβάνου τὴν θερμὴν δέησίν μας καὶ ἀντὶ τῆς σμύρνης τὴν ἐπιμελὴ φροντίδα τῶν ἐγγὺς τὲ καὶ τῶν μακρὰν.

Ἀγαπητοὶ μου, καὶ ἔτι συγχαίρων πάσιν ὑμῖν ἐπὶ τῇ πεφωτισμένῃ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων καθὼς καὶ ἐπὶ τῇ γενομένῃ Πρωτοχρονιᾷ, εὔχομαι ὑμῖν πλούσια τὰ ἐλέη καὶ τοὺς οἰκτιρμοὺς παρὰ Μεγάλου Δωρεοδότοῦ τοῦ Κυρίου Ἱησοῦ. Ἀμὴν.

† ὁ Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν

Κύριλλος

Μόσχα,

Χριστούγεννα, 2015/2016

Μοιραστεiτε:
Συλλυπητήρια του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου για την εκδημία του αρχιμανδρίτη Ευσεβίου Δαγγαλά

17.01.2022

Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος: Θα υπερασπιστούμε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

07.01.2022

Μήνυμα ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου

06.01.2022

Ιδρύθηκε η Πατριαρχική Εξαρχία Αφρικής

29.12.2021

Πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρία της Ιεράς Συνόδου και του Ανώτατου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

28.12.2021

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προήδρευσε της κοινής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου και του Ανώτατου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

28.12.2021

Ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ σχολίασε πληροφορίες των ΜΜΕ σχετικά με το ενδεχόμενο συνάντησης του Πατριάρχη Κυρίλλου με τον Πάπα της Ρώμης Φραγκίσκο

06.12.2021

Χαιρετισμός του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου στους μετέχοντες του συνεδρίου με τίτλο «Η θεολογία στο επιστημονικό-εκπαιδευτικό πεδίο»

02.12.2021

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος συναντήθηκε με τον πρέσβη της Ρουμανίας στη Ρωσία

30.11.2021

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος συνάντησε τον πρόεδρο της Γερουσίας του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας του Καζαχστάν

25.11.2021

Ευχές του Προκαθημένου της Ρωσικής Εκκλησίας στον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο για την επέτειο της ενθρονίσεως

22.11.2021

Πατριάρχης Κύριλλος: ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος θεωρεί τον εαυτό του όχι πρώτο μεταξύ ίσων, αλλά πρώτο επί όλων των υπόλοιπων

20.11.2021

Συγχαρητήριο μήνυμα των μελών της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο εξ αφορμής των 75ων γενεθλίων του

20.11.2021

Απαντήσεις του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στις ερωτήσεις του περιοδικού «Forbes France»

26.10.2021

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος απάντησε στις ερωτήσεις των μετεχόντων του 9ου Φεστιβάλ «Πίστη και λόγος»

22.10.2021

Ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο για την εκδημία του Αρχιμανδρίτη Ευσεβίου Δαγγαλά

17.01.2022

Ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ αξιολόγησε την πρώτη φάση των συνομιλιών για την ασφάλεια μεταξύ εκπροσώπων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Δύσεως

16.01.2022

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Η Ορθοδοξία στο Καζακστάν είναι μια παραδοσιακή ομολογία, την οποία πρεσβεύουν αρκετά εκατομμύρια άνθρωποι

16.01.2022

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Η Εκκλησία και οι παραδοσιακές ομολογίες έπραξαν το παν για την ειρήνευση της κατάστασης στο Καζακστάν

16.01.2022

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Οι Εκκλησίες θα χρειασθεί να λάβουν ασυνήθιστες αποφάσεις

12.01.2022

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Πρέπει να κάνουμε το παν, προκειμένου να διατηρηθεί η χριστιανική παρουσία στους Αγίους Τόπους

07.01.2022

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Είναι απαραίτητο να πράξουμε το παν, προκειμένου να μην υπάρξει πόλεμος, ούτε παγκόσμιος, ούτε και τοπικός

03.01.2022

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Η Εκκλησία δεν επιδιώκει να περιορίζει τους ανθρώπους, αλλά τους υποδεικνύει πώς να πράττουν καλύτερα

03.01.2022

Ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας σχολίασε την ίδρυση της Πατριαρχικής Εξαρχίας Αφρικής

03.01.2022

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας: Πιστεύουμε ότι η Εκκλησία μπορεί να θεραπεύσει το σχίσμα με τον «συνοδικό νου»

02.01.2022

Πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρία της Ιεράς Συνόδου και του Ανώτατου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

28.12.2021

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προήδρευσε της κοινής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου και του Ανώτατου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

28.12.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Ορθόδοξοι και καθολικοί οφείλουν να συνεργάζονται προκειμένου να βελτιώσουν την κατάσταση των χριστιανών στη Μέση Ανατολή

27.12.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Ο Πατριάρχης και ο Πάπας θα συζητήσουν την επιβίωση των χριστιανών

23.12.2021

O πρόεδρος του ΤΕΕΣ συναντήθηκε με τον Πάπα της Ρώμης Φραγκίσκο

22.12.2021

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αρχαγγέλου Γαβριήλ του Μετοχίου της Εκκλησίας της Αντιοχείας στη Μόσχα

26.07.2020

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τέλεσε Θεία Λειτουργία με το παλαιό Ρωσικό τυπικό στο Ναό της Αγίας Σκέπης Ρουμπτσόβο Μόσχα

15.03.2020

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεκίνου από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα

24.11.2018

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βιέννης

11.02.2018

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

14.01.2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.12.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

24.09.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ

18.07.2017

ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

26.03.2017

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.03.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΝΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

13.02.2017

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ Η ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΝΤΥΝΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

07.01.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΩΝΑ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

19.12.2016

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ

18.07.2016

ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

23.04.2016

Page is available in the following languages
Διαδραστική επικοινωνία

Τα πεδία που είναι μαρκαρισμένα με * είναι υποχρεωτικά

Στείλτε ένσταση
Рус Укр Eng Deu Ελλ Fra Ita Бълг ქარ Срп Rom عرب