Αρχική σελίδα Ειδήσεις
Πασχαλινόν μήνυμα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρ…

Πασχαλινόν μήνυμα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου

Πασχαλινόν μήνυμα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου

πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, διακόνους, μονάζοντας καὶ πάντα τὰ πιστά τέκνα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας

 

Πεφιλημένοι ἐν Κυρίῳ Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερείς, τίμιον Πρεσβυτέριον κα Διακονία, θεοφιλεῖς μοναχοὶ καὶ μοναχαὶ, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

 

Ἀπὸ καρδίας πεπληρωμένης φωτεινῆς χαρᾶς διὰ τὸν Ἀναστάντα ἀπὸ τοῦ Τάφου Σωτῆρα προσαγορεύω τοὺς πάντας ὑμᾶς διὰ τῶν αἰσιοδόξων λόγων τούτων καὶ συγχαίρω ἐπὶ τῇ ἑορτῇ ἑορτῶν τῷ Πάσχᾳ Κυρίου.

Σήμερον καλούμεθα εἰς τὸ δεῖπνον μέγαν τῆς πίστεως, εἰς  τὴν πανήγυρην μεγάλην τοῦ πνεύματος. Ὁ Μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ ἐλθὼν εἰς τὸν κόσμον, ὁ ὑπενεγκών τὰ πάθη καὶ τὸν σταυρικὸν θάνατον, τῇ κελεύσει τοῦ Οὐρανίου Πατρὸς νικηφόρως ἀνέστη ἀπὸ τοῦ τάφου! Ὁ Ἰησοῦς ἀνέστη καὶ «κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος» (Α’ Κορ. 15. 54)! Ἀνέστη καὶ πᾶσα ἡ Οἰκουμένη εὐφραίνεται! Ὁ Κύριος κατήργησε τὸν ᾍδην καὶ διέλυσε τὴν ἐξουσίαν τοῦ διαβόλου. Καὶ ταῦτα πάντα ἐτέλεσεν ὁ Φιλάνθρωπος Θεὸς, ἵνα προορίσαι ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν...εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἐν ᾗ ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ ἠγαπημένῳ, ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ καὶ τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων (Ἐφ. 1, 4–5, 7).

Ἡ νίκη τοῦ Χριστοῦ κατὰ τοῦ θανάτου δέν εἶναι μόνον πνευματικὴ, ἀλλὰ καὶ φυσικὴ πραγματικότης. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς τῷ ὄντι ἀνέστη σωματικῶς διὰ τὴν σωτηρίαν πάντων τῶν ἀνθρώπων. Μὲ τὴν ἀνάστασιν Αὐτοῦ ἀπώλεσεν ὁ θάνατος τὸν ἀνεπίστρεπτον χαρακτῆρα αὐτοῦ καὶ διὰ τοὺς πιστεύσαντας εἰς τὸν Χριστὸν γέννησις ἐγένετο αὕτη εἰς τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ θύρα, ἥτις ἀνοίγει τὴν ὁδὸν, τὴν ἀπάγουσαν εἰς τὸν οὐρανὸν, εἰς τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.    

Δέν ἦτο τυχαῖος ὅτι καὶ οἱ διὰ τὸν Χριστὸν μάρτυρες μὲ φρόνημα γενναῖον ἀντιμετώπισαν οἱανδήποτε ταλαιπωρίαν. Ἐὰν παλαιότερον ἀκόμη καὶ οἱ μεγάλοι Ἅγιοι, ὡς φθειρομένους ἐθρήνουν τοὺς νεκροὺς αὐτῶν, μετὰ τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου δὲν ἐπτόει αὐτοὺς πλέον ὁ θάνατος. Κατὰ τρόπον θαυμάσιον γράφει σχετικῶς ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας, πάντες δὲ οἱ τῷ Χριστῷ πιστεύοντες ὡς οὐδὲν αὐτὸν ὄντα πατοῦσι... Ἴσασι γὰρ ὄντως ὅτι ἀποθνῄσκοντες οὐκ ἀπόλλυνται,
ἀλλὰ ζῶσι, καὶ ἄφθαρτοι διὰ τῆς ἀναστάσεως γίνονται
(Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας Λόγος Περί τῆς Ἐνανθρωπήσεως  τοῦ Λόγου καὶ τῆς διὰ σώματος πρὸς ἡμᾶς Ἐπιφανείας Αὐτοῦ, 27). Λαμπρὸν παράδειγμα μᾶς ἄφησαν καὶ οἱ νεομάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας, οἱ ἀφόβως  λαβόντες τοὺς στεφάνους τοῦ ὁμολογιακοῦ ἀγῶνος εἰς τὰ χρόνια τῶν διωγμῶν κατὰ τῆς πίστεως τὸν Κ’ αἰῶνα.

Σήμερον, καθὼς ὁ κόσμος ὁλοέν καὶ περισσότερον ὁμοιάζει μὲ τὸν ἄφρονα πλούσιον τῆς Εὐαγγελικῆς παραβολῆς (πρβλ. Λουκ. 12, 16–21), ὅτε αἱ ἀνέσεις, ἡ ἐπιτυχία καὶ ἡ μακροημέρευσις κηρύσσονται σχεδὸν βασικαὶ ἀξίαι τοῦ ἀνθρωπίνου γίγνεσθαι, ἡμεῖς, οἱ μαθηταὶ καὶ ὀπαδοὶ  τοῦ Σωτῆρος, στοιχοῦντες τοῖς τοῦ Παύλου, μετὰ παρρησίας μαρτυροῦμεν:  Ἡμῖν γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς (Φλπ. 1.21) καὶ τὸ ἀποθανεῖν δέν εἶναι τὸ τέλος τῆς ὑπάρξεως. Οὕτω λέγομεν καὶ πιστεύομεν, διότι οἴδαμεν: διὰ τὴν αἰωνιότητα ἐπλασεν ὁ Θεὸς τὴν ἀνθρωπίνην ψυχὴν.

Βυθισμένοι εἰς τὴν ματαιότητα καὶ τὰς ἀγωνίας τῆς καθημερινότητος, μᾶς λείπει πολλάκις ἡ πνευματικὴ ὀξυδέρκεια, προκειμένου ἵνα διαγνώσωμεν τὴν μεταμορφωτικὴν δύναμιν τῆς θεϊκῆς παρουσίας εἰς τὴν ζωὴν ἡμῶν! Καὶ ὅμως ἡ Πασχάλιος περίοδος εἶναι μία ὅλως ξεχωριστὴ ἐποχὴ. Κατ’αὐτὰς καὶ ὁ ἀήρ ὁ ἴδιος ὡς διαποτισμένος εἶναι μὲ ἀπαράμιλλον Πασχάλιον ἀγαλλίασιν, ἐνῶ ἡ ἀγάπη καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ πλουσίως ἐκχέονται ἐφ' ἕκαστον ἄνθρωπον.

Εἰσερχόμενοι εἰς τὴν πανήγυριν τῆς θαυμασίας καὶ φεγγοβόλου ταύτης ἡμέρας, καλούμεθα ὄχι μόνον διὰ λόγου, ἀλλὰ καὶ δι’ἔργου ἵνα μαρτυρήσωμεν πειστικῶς περὶ τῆς μεγάλης δωρεᾶς ἐκείνης, τῆς ληφθείσης ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων διὰ τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου Ἰησοῦ. Ἄς καταστήσωμεν τοὺς συνανθρώπους μας κοινωνοὺς τῆς χαρμόσυνης εἰδήσεως τοῦ Εὐαγγελίου, ἄς προσφέρωμεν αὐτοῖς τὴν ἡμετέραν ἀγάπην, τὴν φροντίδα καὶ τὸ ἐνδιαφέρον, ἄς ευεργετήσωμεν τοὺς χρῄζοντας τῆς ἡμετέρας βοηθείας καὶ παρηγορίας. Μόνον κατ’ἀυτὸν τὸν τρόπον ἐν  στόματι εὐγνώμονι καί  καρδίᾳ εὐγνώμονι δοξάζοντες τὸν ἀπὸ τοῦ τάφου Ἀναστάντα Σωτῆρα, καθιστάμεθα κληρονόμοι τοῦ τελεσθέντος πασχαλίου θαύματος καὶ μετὰ παρρησίας ἀποκαλούμεθα υἱοὶ καὶ θυγατέρες τοῦ Θεοῦ Ὑψίστου, τοῦ δείξαντος πᾶσιν ἡμῖν τὴν ἀπέραντον ἀγάπην Αὐτοῦ.

Ὁλοθύμως συγχαίρων ὑμᾶς ἐπὶ τῇ λαμπρᾷ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Πάσχα, ἔτι καὶ ἔτι ἀπευθύνω πρὸς ὑμᾶς τὸν χαρμόσυνον παιᾶνα:

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν

Κύριλλος 

 

Μόσχα, Ἅγιον Πάσχα

2018


στις άλλες γλώσσες:

Μοιραστεiτε:
Συγχαρητήριο μήνυμα των μελών της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο για την ονομαστήρια εορτή του

24.05.2023

Συλλυπητήρια του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου προς τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο για την εκδημία του μητροπολίτη Πέτρας Κορνηλίου

17.05.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών

17.05.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προήδρευσε της τακτικής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου

16.05.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προήδρευσε της τακτικής συνεδρίας του Ανώτατου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

27.04.2023

Η αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Μαλανκάρ παρέστη στην πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αρχαγγέλων στο Κρεμλίνο της Μόσχας

25.04.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος ευχήθηκε στους Προκαθημένους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών για την εορτή του Πάσχα

16.04.2023

Πασχαλινὸν μήνυμα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου

15.04.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος εξέφρασε αδελφική υποστήριξη προς τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ εξαιτίας της επιθέσεως εξτρεμιστών στον ιερό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Γεθσημανή

23.03.2023

Η Ιερά Σύνοδος διαπίστωσε το αδύνατο της μνημονεύσεως του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Κύπρου

16.03.2023

Η Ιερά Σύνοδος κάλεσε τη διεθνή κοινή γνώμη να υψώσει τη φωνή της προς υπεράσπιση της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας από τους διωγμούς

16.03.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προέστη της πρώτης για το 2023 συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου

16.03.2023

Μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου για την κατάσταση γύρω από τη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου

16.03.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος απευθύνθηκε σε θρησκευτικούς ηγέτες και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών εξαιτίας της καταστάσεως σχετικά με τη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου

11.03.2023

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Πατριάρχη Κυρίλλου με τον πρέσβη του Βασιλείου του Μπαχρέιν στη Ρωσία

09.03.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών

17.05.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προήδρευσε της τακτικής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου

16.05.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προήδρευσε της τακτικής συνεδρίας του Ανώτατου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

27.04.2023

Ευχές του προέδρου του ΤΕΕΣ στους Προκαθημένους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών για την εορτή του Πάσχα

16.04.2023

Η Ιερά Σύνοδος εξέτασε σειρά ζητημάτων, που αφορούν στον τομέα των εξωτερικών εκκλησιαστικών σχέσεων

16.03.2023

Η Ιερά Σύνοδος κάλεσε τη διεθνή κοινή γνώμη να υψώσει τη φωνή της προς υπεράσπιση της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας από τους διωγμούς

16.03.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προέστη της πρώτης για το 2023 συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου

16.03.2023

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Πατριάρχη Κυρίλλου με τον πρέσβη του Βασιλείου του Μπαχρέιν στη Ρωσία

09.03.2023

Την Κυριακή της Ορθοδοξίας ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Σωτήρος Χριστού Μόσχας

05.03.2023

Ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Αιθιοπίας

15.02.2023

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος συναντήθηκε με τον μητροπολίτη Μπουένος Άιρες και πάσης Αργεντινής Ιάκωβο της Εκκλησίας της Αντιοχείας

10.02.2023

Ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ προέστη των εργασιών στρογγυλής τραπέζης με θέμα τη συνεργασία της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας με τη ρωσική Διασπορά στις χώρες της Λατινικής Αμερικής

09.02.2023

Ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ αφίχθη στο Μπουένος Άιρες για να συμμετάσχει σε στρογγυλή τράπεζα αφιερωμένη στο εκκλησιαστικό έργο μεταξύ ομογενών

07.02.2023

Ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ μετέβη στο πατριαρχικό νοσοκομείο «Αλ Χοσν» στη Συρία

23.01.2023

Ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ επισκέφθηκε το υπουργείο Βακουφίων της Συρίας

22.01.2023

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αρχαγγέλου Γαβριήλ του Μετοχίου της Εκκλησίας της Αντιοχείας στη Μόσχα

26.07.2020

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τέλεσε Θεία Λειτουργία με το παλαιό Ρωσικό τυπικό στο Ναό της Αγίας Σκέπης Ρουμπτσόβο Μόσχα

15.03.2020

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεκίνου από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα

24.11.2018

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βιέννης

11.02.2018

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

14.01.2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.12.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

24.09.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ

18.07.2017

ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

26.03.2017

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.03.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΝΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

13.02.2017

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ Η ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΝΤΥΝΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

07.01.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΩΝΑ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

19.12.2016

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ

18.07.2016

ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

23.04.2016

Page is available in the following languages
Διαδραστική επικοινωνία

Τα πεδία που είναι μαρκαρισμένα με * είναι υποχρεωτικά

Στείλτε ένσταση
Рус Укр Eng Deu Ελλ Fra Ita Бълг ქარ Срп Rom عرب