Αρχική σελίδα Ειδήσεις
Μήνυμα Χριστουγέννων τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶ…

Μήνυμα Χριστουγέννων τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου

Μήνυμα Χριστουγέννων τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου πρὸς τοὺς Ἀρχιποιμένας, τοὺς Ποιμένας, τοὺς Διακόνους, τοὺς Μονάζοντας καὶ πάντα τὰ πιστὰ τέκνα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας

                                                           

 

Πεφιλημένοι ἐν Κυρίῳ Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

Σεβαστοὶ Πρεσβύτεροι καὶ Διάκονοι,

Θεοφιλεῖς Μοναχοί καὶ Μοναχαὶ,

Ἀδελφοί ἀγαπητοί,

 

Ἐπὶ τῇ μεγάλῃ καὶ κοσμοσωτηρίῳ ἑορτῇ τῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἱησοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, ἀπὸ καρδίας συγχαίρω πάντας ὑμᾶς.

Σήμερον, ὅπως καὶ πρὸ δύο χιλιετιῶν οἱ ποιμένες, ἔμπλεοι χαρᾶς ἀλλὰ καὶ συγκινήσεως ἐνωτιζόμεθα τὴν θριαμβευτικὴν τῶν ἀγγέλων τὴν φωνὴν: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία (Λουκ. 2. 14). Εἰς τὸ ἄκουσμα τῶν θαυμασίων τούτων ρημάτων ἡ καρδία μας εὑρίσκει  ἀνάπαυσιν καὶ πληροῦται εὐχαριστίας πρὸς τὸν Πλάστην. Αὐτὸς ὁ Κύριος Παντοκράτωρ, Θεὸς ἰσχυρός καὶ πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος (Ἠσ. 9.6) πρὸς ἡμᾶς κατέρχεται καὶ εἰς τὸν κόσμον γεννάται ὡς εἷς κοινὸς ἄνθρωπος. Ἐφαρμόζεται ἡ προφητεία τοῦ Προφητάνακτος, τοῦ ἐν Πνεύματι τῷ Ἁγίῳ λέγοντος: ἔλεος καὶ ἀλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη κατεφίλησαν· ἀλήθεια ἐκ τῆς γῆς ἀνέτειλε, καὶ δικαιοσύνη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψε (Ψαλ. 84. 11–12). Καὶ ἰδοὺ γέγονε: Παιδίον ἐγενήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν (Ἠσ. 9. 6), ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον (Ἰω. 3. 16).

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἱστορίας ἡ ἀνθρωπότης ἀνεζήτει ἐναγωνίως τὸν Θεὸν, νοσταλγοῦσα τὴν ἀπωλεισθεῖσαν κοινωνίαν μετὰ τοῦ Δημιουργοῦ αὐτῆς. Ἀνταποκρινόμενος εἰς τὰς προσπαθείας ταύτας, ἀνταποκρινόμενος εἰς τὰς ἀπλωμένας πρὸς τοὺς οὐρανοὺς καρδίας καὶ χεῖρες ἀνέδειξεν ὁ Κύριος τῷ ἀνθρωπίνῳ γένει τὴν ἀγάπην Αὐτοῦ, ὁ Ἴδιος ἄπλωσε ἡμῖν τὴν χείρα Αὐτοῦ τῆς σωτηρίας. Ἐν τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ, μετὰ τὴν πάροδον πολλῶν χιλιετιῶν, συνήντησαν τελικῶς ὁ Θεὸς καὶ ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἑνώθησαν τὰ οὐράνια μετὰ τῶν ἐπιγείων, ὥστε νά πληρωθοῦν αἱ πνευματικαὶ προσδοκίαι τῶν υἱῶν καὶ τῶν θυγατέρων τοῦ Ἀδὰμ.

Ἐν τῷ γεγονότι τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἐφανερώθησαν ἡμῖν ταυτοχρόνως τόσον τὸ Μυστήριον, ὅσον καὶ ἡ Ἀποκάλυψις, ἄλλωστε ἀδυνατεῖ ἡ ἀνθρωπίνη διάνοια νά κατανοήσῃ εἰς τέλος τὸ πῶς ὁ Δημιουργὸς καὶ Προνοητὴς τοῦ Σύμπαντος, ὁ κατά φύσιν Ἀπεραντος Θεὸς, κατέρχεται εἰς τὸν βασανισμένον τῇ ἁμαρτίᾳ κόσμον καὶ ἀποκαλύπτει Ἑαυτόν ὡς ἕν ἀβοήθητον Βρέφος, τὸ Γεννηθέν ἐν τῷ Σπηλαίῳ, ὅπου οἱ ποιμένες καὶ τὰ κτήνη εἴχαν καταφύγιον ἀπὸ τῆς κακοκαιρίας. Δόξα, ἡ ἀποδιδομένη ὑπὸ τῶν ἄνω δυνάμεων, ἡ κηρυττομένη ὑπὸ τῶν σοφῶν τῆς Ἀνατολῆς καὶ ἡ μαρτυρομένη ὑπὸ τῶν ἀπλῶν ποιμένων, ἀναγγέλλεται εἰς τὰ πέρατα τῆς γῆς. Ταῦτα πάντα ἀνακαλύπτουν ἡμῖν τὸ βάθος τῆς ἀφάτου σοφίας τοῦ Θεοῦ, καθιστάντα ἡμᾶς κοινωνοὺς τοῦ κεκαλυμμένου Τραδικοῦ σχεδίου διὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου.

Γνωρίζομεν τώρα: Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ (Ἰω. 3. 16–17). Καὶ ἰδοὺ, δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν τῇ πίστει εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ᾗ ἑστήκαμεν, καὶ καυχώμεθα ἐπ᾿ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ...ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ Πνεύματος ῾Αγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν (Ρωμ. 5. 1,2, 5).

Σκύψωμεν δέ εὐλαβῶς τὰς κεφαλὰς ἡμῶν ἔμπροσθεν τῆς ταπεινῆς φάτνης, ὅπου κεῖται τὸ ἤρεμον καὶ πρᾶον Βρέφος. Σκύψωμεν δέ τὰς κεφαλὰς ἡμῶν μὲ φόβο Θεοῦ καὶ δέος, ἐνθάδε γάρ ἄρχεται ἡ ἐπὶ γῆς σταυρικὴ πορεία τοῦ Κυρίοῦ Ἰησοῦ, ἐνθάδε γάρ τίθεται ἡ ἀρχὴ τῆς ἡμετέρας σωτηρίας. Σκύψωμεν καὶ, ἐγκωμιάζοντες τὸν Γεννηθέντα Υἱόν τοῦ προαιωνίου Πατρός, ἀπολαύσωμεν ἐκείνης τῆς ἀφάτου καὶ πάντα νοῦν ὑπερεχούσης εἰρήνης, ἥτις πληροῖ τὰς καρδίας ἡμῶν.

«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία, πάλιν καὶ πολλάκις ἐπαναλαβάνομεν ἐν εὐφροσύνη, ἀκολουθοῦντες τὴν χορείαν τῶν ἀγγέλων. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἥτις ἐφανερώθη ἐν τῇ Γεννήσει τοῦ Σωτῆρος, τὴν τῷ ὄντι ἐιρήνη κομίζει εἰς τοὺς ἀνθρώπους. Ἡ εἰρήνη αὕτη δέν κλονίζεται ὑπὸ τῶν βιοτικῶν ταραχῶν, τῶν κοινωνικῶν ἀκαταστασιῶν ἡ ἀκόμη ὑπὸ τῶν πολεμικῶν συρράξεων, διότι ἐν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ, κατὰ τρόπον κεκαλυμμένον τοιαύτη δύναμις κατοικεῖ, ὥστε διὰ ταύτην καταπατεῖ πάσαν θλίψιν τοῦ βίου καὶ συμφορὰν (ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσανίνοφ. Ἀσκητικὲς ἐμπειρείες).

Καὶ ὅμως, πῶς ἀποκτᾶται ἡ εἰρηνικὴ διάθεσις τῆς ψυχῆς; Πῶς καθίσταται τις κάτοχος τῆς μεγάλης πνευματικῆς δωρεᾶς ταύτης; Οἱ Ἅγιοι Πατέρες ὁμοφωνοῦν ὡς πρὸς τοῦτο: ἡ ἐνέργεια τῆς εἰρήνης τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἕν σπουδαῖον γνώρισμα τῆς ἐμμονῆς τούτου εἰς τὰς εὐαγγελικὰς ἐντολὰς. Ἐκ τῶν ὁποίων, ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοις, ὅπως μᾶς διδάσκει καὶ ὁ Πρωτοκορυφαίος Παῦλος, δεῖ ἡμῖν ἐνδύσασθαι τὴν ἀγάπην, ἥτις ἐστὶ σύνδεσμος τῆς τελειότητος. Καὶ, κατὰ τὸ ἀποστολικὸν, ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις μῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθημεν (Κολ. 3.  14–15).

Τοὺς ἀνθρώπους τῆς εὐδοκίας ἀναζητεῖ ὁ Κύριος, ἐκείνους δηλονότι, οἴτινες ἀκολουθοῦν τὸν νόμον Αὐτοῦ, θά μαρτυρήσουν τὴν σωτηρίαν τοῖς έγγύς τέ καὶ τοῖς μακρὰν και τὰς ἀρετὰς θά ἐξαγγείλουν τοῦ ἐκ σκότους μᾶς καλέσαντος εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς (Α’ Πέτρ. 2, 9).

Φανῶμεν ἀντάξιοι τῆς ὑψηλῆς κλήσεως ταύτης, διό καὶ τὴν ὑπέρενδοξον τὴν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ θεασάμενοι, τὴν ἐν τῇ Φάτνῃ οἰκονομουμένην, φεύγωμεν τὰς ματαιότητας ὑπὲρ τοῦ κόσμου (Κοντάκιον ὄγδοον τῶν Χαιρετισμῶν τῶν Χριστουγέννων), ἀνέλθωμεν νοερῶς εἰς τὸν οὐρανὸν, δοξάζοντες τὸν Ποιητὴν τῶν ἁπάντων, καταστήσωμεν κοινωνοὺς τῆς χαρᾶς ἡμῶν διὰ τὸν Ἐνσαρκωθέντα Σωτῆρα τοὺς πέριξ ἡμῶν, ὅσους χρήζουν φροντίδος, ἀποθαρρύνονται ἤ στεναχωροῦνται.

Εἴθε ὁ Κύριος νά μᾶς ἐνθαρρύνῃ πάντας εἰς τὴν κοπιώδη πορεάν τῆς χριστιανικῆς βιοτῆς, προκειμένου καὶ εἰς ἐφεξῆς νά ἐνδυναμοῦται ἡ πίστις ἡμῶν, μήν ἐκλείπει ἡ ἐλπίς καὶ νά αὔξεται ἡ ἀγάπη, οὕτως ὥστε κατὰ τὴν εἴσοδον ἡμῶν εἰς τὴν πανήγυριν τῆς λαμπρᾶς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ἀμετακλήτως νά κηρύττωμεν τὸ μέγα τῆς εὐσεβείας μυστήριον (Α’ Τιμ. 3. 16), κομίζοντας παρηγορίαν καὶ εὐλογημένην εἰρήνην τοῦ Χριστοῦ εἰς τοὺς ἀνθρώπους. Αμήν.

 

Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν

Κύριλλος

 

Μόσχα,

Χριστούγεννα, 2018/2019


στις άλλες γλώσσες:

Μοιραστεiτε:
Δήλωση του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου για την επανάληψη των εχθροπραξιών στο Ναγκόρνο Καραμπάχ

19.09.2023

O Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος συναντήθηκε με τον μητροπολίτη Σαν Πάολο και πάσης Βραζιλίας Δαμασκηνό

28.08.2023

Στη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου συζητήθηκε η κατάσταση στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Λετονίας

24.08.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προήδρευσε στην Αγία Πετρούπολη της τακτικής συνεδριάσεως της Ιεράς Συνόδου

24.08.2023

Συλλυπητήρια του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου για την εκδημία του μητροπολίτη Τόκιο Δανιήλ

10.08.2023

Δήλωση του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου εξαιτίας της εκδόσεως της καταδικαστικής αποφάσεως κατά του μητροπολίτη Τουλτσίν και Μπρατσλάφ Ιωνάθαν

07.08.2023

Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος: Η παρουσία της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Αφρική ανάγεται στον 19ο αι.

27.07.2023

Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος: Η Ρωσική Εκκλησία επιδιώκει να συνδράμει στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Αφρικής

27.07.2023

Χαιρετισμός του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετέχοντας του Β΄ Φόρουμ Ρωσία – Αφρική

27.07.2023

Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος: Οι ενέργειες του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως άνοιξαν την οδό προς τις εκκλησιαστικές στρεβλώσεις

19.07.2023

Απόφαση της Συνάξεως Επισκόπων (Λαύρα της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Σεργίου, Σύναξη των Αγίων του Ράντονεζ, 19 Ιουλίου 2023)

19.07.2023

Άρχισε στη Λαύρα της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Σεργίου Σύναξη Επισκόπων της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

19.07.2023

Την ημέρα μνήμης του Οσίου Σεργίου του Ράντονεζ ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στη Λαύρα της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Σεργίου

18.07.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος απευθύνθηκε σε θρησκευτικούς ηγέτες και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών εξαιτίας της δίωξης του καθηγουμένου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου

15.07.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος απευθύνθηκε στους Προκαθημένους των κατά τόπους Εκκλησιών εξαιτίας των νέων προσπαθειών υφαρπαγής της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου

14.07.2023

Εορτάστηκε στο Τόκιο η 15η επέτειος των εγκαινίων του ιερού ναού του Μετοχίου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

10.09.2023

O Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος συναντήθηκε με τον μητροπολίτη Σαν Πάολο και πάσης Βραζιλίας Δαμασκηνό

28.08.2023

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την εκδημία του μητροπολίτη Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Δανιήλ

11.08.2023

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό ναό του Μετοχίου του Πατριαρχείου Αντιοχείας στη Μόσχα

26.07.2023

Άρχισε στη Λαύρα της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Σεργίου Σύναξη Επισκόπων της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

19.07.2023

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος προέστη της Θείας Λειτουργίας στο Μετόχι της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Σερβίας στη Μόσχα

12.07.2023

Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος: Επικροτούμε κάθε μεσολαβητική πρωτοβουλία, που αποβλέπει σε υπέρβαση της τραγικής σύγκρουσης στην Ουκρανία και ταχεία εγκαθίδρυση δίκαιης ειρήνης

29.06.2023

Ολοκληρώθηκε στη Γενεύη η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών

27.06.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών

17.05.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προήδρευσε της τακτικής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου

16.05.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προήδρευσε της τακτικής συνεδρίας του Ανώτατου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

27.04.2023

Ευχές του προέδρου του ΤΕΕΣ στους Προκαθημένους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών για την εορτή του Πάσχα

16.04.2023

Η Ιερά Σύνοδος εξέτασε σειρά ζητημάτων, που αφορούν στον τομέα των εξωτερικών εκκλησιαστικών σχέσεων

16.03.2023

Η Ιερά Σύνοδος κάλεσε τη διεθνή κοινή γνώμη να υψώσει τη φωνή της προς υπεράσπιση της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας από τους διωγμούς

16.03.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προέστη της πρώτης για το 2023 συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου

16.03.2023

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αρχαγγέλου Γαβριήλ του Μετοχίου της Εκκλησίας της Αντιοχείας στη Μόσχα

26.07.2020

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τέλεσε Θεία Λειτουργία με το παλαιό Ρωσικό τυπικό στο Ναό της Αγίας Σκέπης Ρουμπτσόβο Μόσχα

15.03.2020

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεκίνου από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα

24.11.2018

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βιέννης

11.02.2018

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

14.01.2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.12.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

24.09.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ

18.07.2017

ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

26.03.2017

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.03.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΝΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

13.02.2017

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ Η ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΝΤΥΝΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

07.01.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΩΝΑ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

19.12.2016

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ

18.07.2016

ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

23.04.2016

Page is available in the following languages
Διαδραστική επικοινωνία

Τα πεδία που είναι μαρκαρισμένα με * είναι υποχρεωτικά

Στείλτε ένσταση
Рус Укр Eng Deu Ελλ Fra Ita Бълг ქარ Срп Rom عرب