Αρχική σελίδα Ειδήσεις
Μήνυμα ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων τοῦ Πατριάρχου Μό…

Μήνυμα ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου

Πεφιλημένοι ἐν Κυρίῳ ἀρχιερεῖς, πανέντιμοι πρεσβύτεροι καὶ διάκονοι, θεοφιλεῖς μοναχοὶ καὶ μονάζουσαι, ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφαί μου ἀγαπητοί,

Σήμερον, καθὼς ἡ Ἐκκλησία, Ἐπουράνιος καὶ ἐπίγειος, ἐν ἑνότητι καθολικῇ γεραίρει τὸν Ἐνσαρκωθέντα Θεόν, ἐκ μέσης καρδίας συγχαίρω ὑμᾶς ἐπὶ τῇ μεγάλῃ καὶ λαμπροφόρῳ ἑορτῇ τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Σήμερον στρέφομεν ἐκ νέου τὰ νοερὰ ἡμῶν ὄμματα πρὸς τὰ πρὸ δύο χιλιετιῶν γεγονότα τῆς Βηθλεέμ. Ἀτενίζομεν τὸ πρᾷον Βρέφος, τὸ ἐπὶ φάτνης ἀνακλιθὲν καὶ ὑπὸ τῆς Παναχράντου Μητρός, τοῦ Ἁγίου Ἰωσὴφ καὶ τῶν ποιμένων περιβληθέν, τῶν πρώτων εἰδοποιηθέντων διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Σωτῆρος εἰς τὴν γῆν, καὶ ἀκολουθοῦμεν τὰς Ἀσωμάτους Δυνάμεις, τὰς δοξαζούσας τὸν ἐν Ὑψίστοις Δημιουργόν, τὸν διὰ τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ Αὐτοῦ δωρήσαντα τοῖς ἀνθρώποις εἰρήνην καὶ εὐδοκίαν.

Ἀναλύων τὴν οὐσίαν τῆς ἑορτῆς ταύτης ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἐτόνισεν: ὁ θρίαμβος ἡμῶν συνίσταται εἰς τὴν ἐπιδημίαν Θεοῦ πρὸς ἀνθρώπους, ἵνα πρὸς Θεὸν ἐνδημήσωμεν, ἢ ἐπανέλθωμεν (Λόγος ΛΗ’). Νῦν τῷ ὄντι ἤγγικεν ἡμῖν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν (Ματθ. 3, 2): ἵνα ἐκπληρωθῶσιν αἱ παλαιαὶ προφητεῖαι κατέβη ἐπὶ τῆς γῆς ὁ πολυαναμενόμενος Συμφιλιωτὴς (Γεν. 49, 10), ὅτι παιδίον ἐγενήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν… καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ…Θεὸς ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος (Ἠσ. 9, 6).

«Εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν» (Ἰω. 14, 27), ἀπευθύνεται πρὸς ἡμᾶς ὁ Χριστός. Τί εἶναι αὐτὴ ἡ εἰρήνη, ἣν ἔδωκεν ὁ Κύριος τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἣν ἀνύμνησαν οἱ ἄγγελοι τὴν ὥραν τῆς γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος; μήπως ἔκτοτε λιγόστευσαν αἱ ἐπὶ τῆς γῆς ἔχθραι καὶ συγκρούσεις; πανταχόθεν ἀκούομεν «εἰρήνη, εἰρήνη», καὶ δὲν ὑπάρχει εἰρήνη, κατὰ τὸν λόγον τοῦ προφήτου (Ἱερ. 8, 11). Ἀλλὰ ἡ ἀληθινὴ εἰρήνη, ἥτις κατῆλθεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐν τῇ τοῦ Χριστοῦ Γεννήσει, ὑπερέχει πάντα νοῦν (Φιλ. 4, 7). Δεν ἐξαρτᾶται ἐκ τῶν ἐξωτερικῶν περιστάσεων, οὔτε ὑπόκειται εἰς τὰς θλίψεις καὶ στερήσεις τοῦ προσκαίρου βίου. Αὕτη ἡ ἀκατανίκητος ἐσωτερικὴ εἰρήνη ἐμπερικλείεται εἰς Αὐτὸν τὸν Θεόν, Ὅστις κατασταθεὶς ἄνθρωπος, κατὰ πάντα ὅμοιος μεθ’ἡμῶν παρεκτὸς ἁμαρτίας, οὐχὶ ἁπλῶς ἐνεργεῖ εἰς τὴν ἱστορίαν ἡμῶν, ἀλλὰ ὁρατῶς παρίσταται ἐν αὐτῇ. Σήμερον ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ σκηνοῖ ἐν ἡμῖν…πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας (Ἰω. 1, 14). Ὁ Κύριος εἶναι ἐγγύς, ἀγαπητοί μου, οὐδέποτε ἂς μὴ λησμονήσωμεν τοῦτο καὶ ἂς μὴ ἀποθαρρυνθῶμεν! Ἐν Τούτῳ ἔγκειται ἡ δύναμις ἡμῶν, ἡ ἰσχυρὰ ἐλπὶς καὶ ἡ πνευματικὴ παρηγορία εἰς ἑκάστην περίστασιν τῆς ζωῆς.

Ὑποκλινόμενοι ἔμπροσθεν τοῦ ταπεινοῦ μεγαλείου τοῦ θαύματος τῆς Θείας Ἐνσαρκώσεως καὶ δοξάζοντες τὸν ἐληλυθότα εἰς τὸν κόσμον Σωτῆρα, δὲν δυνάμεθα ταυτοχρόνως παρὰ νὰ ἀγωνιῶμεν διὰ τὰ ἐν ἐξελίξει σήμερον πολεμικά, ἅτινα συσκοτίζουν τὴν ἁγίαν πανήγυριν τῆς Γεννήσεως, διότι καθὼς παρατηρεῖ ὁ Ἀπόστολος, καὶ εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη (Α’ Κορ. 12, 26). Εἰς αὐτὰς τὰς δοκιμασίας, αἵτινες ἔπληξαν τοὺς λαοὺς τῆς ἱστορικῆς Ῥωσσίας, ἰδιαιτέρως σημαντικὸν εἶναι ἵνα ἐμπράκτως ἐπιβεβαιῶμεν τὴν ἀφοσίωσιν ἡμῶν τῇ χριστιανικῇ ἡμῶν κλήσει καὶ ἐπιδεικνύωμεν τὴν δι’ἀλλήλων ἀγάπην. Ἐνίοτε μᾶς φαίνεται ὅτι τὸ ἀγαθὸν εἶναι ἀσθενὲς καὶ ἀπροστάτευτον καὶ ἐκ τῶν πενιχρῶν ἡμῶν προσπαθειῶν ὀλίγον ἐξαρτᾶται. Καὶ ὅμως δὲν ἰσχύει τοῦτο.

Ὑπάρχει μία ἀμετάκλητη πνευματικὴ ἀρχή: ἡ ἀγάπη πληθαίνει ὅταν προσφέρωμεν τὸν ἑαυτὸν μας τοῖς ἄλλοις, ὅταν θυσιάζωμεν τὸν χρόνον ἡμῶν ὑπὲρ τοῦ πλησίον, βοηθῶμεν οἰκονομικῶς ἤ ἁπλῶς ἐπιδεικνύωμεν διὰ τοῦτον τὸ ἐνδιαφέρον ἡμῶν. Τότε ὄχι μόνον μεταμορφοῦμεν τὸν πέριξ ἡμῶν κόσμον, ἀλλὰ καὶ ἀποκτῶμεν ὑπερπολύτιμον τι ἐντὸς ἡμῶν. Εἰς τοῦτον ἁπλόν, ἀλλὰ ἀποτελεσματικὸν πνευματικὸν νόμον ἔγκειται τὸ μυστήριον τῆς ἀληθοῦς εἰρήνης καὶ τῆς τῷ ὄντι ἀγάπης, ἣν τόσον ἐπιποθεῖ ἕκαστος τῶν ἀνθρώπων. Αὕτη ἡ εὐτυχία δὲν εὑρίσκεται μακράν, ὅπως ὑποθέτουν ἄνθρωποί τινες, οἱ τρέχοντες ὅπισθεν τῶν φανταστικῶν ψευδαισθήσεων τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν καὶ τῆς ἀθλίβου ζωῆς. Ἡ τῷ ὄντι εὐτυχία συνίσταται εἰς τὸ νὰ καταστήσωμεν τοὺς πέριξ ἡμῶν κοινωνοὺς τῆς ἀγάπης καὶ εὐφροσύνης καὶ διὰ τῶν ἀγαθῶν ἔργων ἵνα δοξάσωμεν τὸν Θεόν, τὸν Ἐνανθρωπήσαντα ἵνα ζωὴν ἔχωμεν καὶ περισσὸν ἔχωμεν (Ἰω. 10, 10). Ὅταν ἀφήνωμεν τὸν Χριστὸν ἵνα ἔλθῃ εἰς τὴν καρδίαν ἡμῶν καὶ ἐπιτρέψωμεν ἵνα ἐνεργήσῃ ἐντὸς ἡμῶν, εἰς τὰς ψυχὰς ἡμῶν ἐπικρατεῖ ἡ εὐλογημένη εἰρήνη καὶ ἀνάπαυσις (Ματθ. 11, 29), ἐνῷ καθιστώμεθα κοινωνοὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἥτις ἐντὸς ἡμῶν ἐστιν (Λουκ. 17, 21).

Βουλόμεθα ἵνα ἀγκαλιάσωμεν τὸν Γεννηθέντα Κύριον; τότε ἂς ἀγκαλιάσωμεν τὸν θλιβόμενον καὶ παρηγορήσωμεν τὸν ταλαιπωρημένον. Βουλόμεθα ἵνα ἀγγίξωμεν τὸν Χριστὸν καὶ ὡσεὶ τοὺς ἐξ Ἀνατολῶν σοφοὺς προσφέρωμεν τῷ Θείῳ Βρέφει εὐπρόσδεκτα δώρα; ἂς προσφέρωμεν τότε τὴν ἀγάπην καὶ τὴν φροντίδα ἡμῶν τοῖς πλησίον, παράσχωμεν τὸ κατὰ δύναμιν ἔλεος εἰς τὸν ἐμπερίστατον καὶ στηρίξωμεν τὸν ἀποθαῤῥυμένον. «Ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. 25, 40), – ἀναφέρει ὁ Σωτὴρ.

«Ἡ νύκτα τῶν Χριστουγέννων κομίζει εἰρήνην καὶ γαλήνην τῇ οἰκουμένῃ!, ἀναφωνεῖ ὁ Ὅσιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος καὶ μετὰ παῤῥησίας συνεχίζει λέγων ὅτι, αὕτη ἡ νύκτα ἀνήκει εἰς τὸν Πρᾷον, ἑπομένως ἕκαστος ἡμῶν ἂς ἀποθῇ τὴν ὀργὴν καὶ τὸ ἀνεπιεικές. Νῦν ἀνέτειλεν ἡ ἡμέρα τοῦ ἐλέους, ἂς μὴν τρέχει οὐδεὶς ἐκδικόμενος τὴν προσβολήν, ἣν ὑπέστη. Ἐπῆλθεν ἡ ἡμέρα τῆς ἀγαλλιάσεως, ἂς μὴν γίνῃ οὐδεὶς αἴτιος τῆς συμφορᾶς καὶ θλίψεως δι’οὐδένα» (Ὕμνοι εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ, Α’).

Ἄς ἀφουγκρασθῶμεν τὰ θαυμάσια ταῦτα λόγια τοῦ «Σύρου προφήτου τῆς ἐρήμου» καὶ ἀνοίξωμεν τὰς καρδίας τῷ Ἐνσαρκωθέντι δι’ἡμᾶς Κυρίῳ. Ἂς ἀγαλλιῶμεν, διότι Αὐτὸς ὁ Βασιλεὺς καὶ Δεσπότης τῆς Οἰκουμένης πρᾴως κατῆλθεν ἐπὶ τῆς γῆς ἵνα δωρήσῃ ἡμῖν σωτηρίαν καὶ αἰώνιον ζωήν. Ἡμεῖς δέ, μετ’εὐγνωμοσύνης ἀνταποκρινόμενοι εἰς τὴν μεγάλην τοῦ Δημιουργοῦ πρὸς τοὺς βροτοὺς ἀγάπην, ἂς ἁγιάσωμεν τὰς ψυχὰς ἡμῶν διὰ τῆς ὑπομονῆς ἐν ταῖς θλίψεσι, τῆς διαπύρου προσευχῆς καὶ τῶν ἀγαθῶν ἔργων, εἰς δόξαν Θεοῦ.

Πάλιν καὶ πολλάκις συγχαίρων ὑμᾶς, ἀγαπητοί μου, διὰ τὴν λαμπροφόρον ἑορτὴν τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, εὔχομαι ἀνεξάντλητον χαρὰν καὶ εὐμερίαν ταῖς οἰκίαις καὶ ταῖς οἰκογενείαις ὑμῶν, ἰσχὺν δυνάμεως καὶ πλουσίαν τὴν συναντίληψιν παρὰ τοῦ Θείου Βρέφους Ἰησοῦ. Ὁ Φιλάνθρωπος Δημιουργός, Ἀληθινὸς Κύριος τῆς ἱστορίας, ἂς ἐπιδείξῃ ἔλεος Αὐτοῦ διὰ τοὺς λαοὺς τῆς Ἁγίας Ῥωσσίας καὶ εὐλογήσῃ ἐν τῇ εἰρήνῃ πάντας ἡμᾶς, ἵνα ἐν ἐνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ δοξάσωμεν τὸν Ἐνσαρκωθέντα Σωτῆρα καὶ πειστικῶς μαρτυρήσωμεν ὅτι μεθ’ἡμῶν ὁ Θεός!

ὁ Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν

Κύριλλος

Ἐν Μόσχᾳ,

Χριστούγεννα 2022-2023


Το Μήνυμα είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες:


Μοιραστεiτε:
Συγχαρητήριο μήνυμα των μελών της Ιεράς Συνόδου στον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο με αφορμή την επέτειο της ενθρονίσεώς του

01.02.2023

Πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Πατριάρχη Κυρίλλου και του Αρχιεπισκόπου Αχρίδας και Μακεδονίας Στεφάνου

13.01.2023

Πραγματοποιήθηκε διάσκεψη αφιερωμένη στη συζήτηση της κατάστασης στην Ουκρανία

10.01.2023

Ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας τέλεσε κατά την εορτή των Χριστουγέννων τη Θεία Λειτουργία στον ιερό καθεδρικό ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα

07.01.2023

Μήνυμα ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου

06.01.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος κάλεσε σε Ανακωχή των Χριστουγέννων

05.01.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προέστη της κοινής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου και του Ανώτατου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

28.12.2022

Ευχές του Προκαθημένου της Ρωσικής Εκκλησιάς στον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο για την επέτειο της ενθρονίσεως

22.11.2022

Ανήμερα των 76ων γενεθλίων του ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό καθεδρικό ναό του Σωτήρος στη Μόσχα

20.11.2022

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος εξέφρασε τα συλλυπητήρια για την τρομοκρατική επίθεση στο κέντρο της Κωνσταντινουπόλεως

13.11.2022

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προήδρευσε της τακτικής συνεδρίας του Ανωτάτου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

10.11.2022

Εξεδήμησε προς Κύριον ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β’

07.11.2022

Χαιρετισμός του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετέχοντες του Διεθνούς Διαθρησκειακού Φόρουμ των G20 «Η θρησκεία ως πηγή επίλυσης των καθολικών προβλημάτων»

02.11.2022

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας

25.10.2022

Ιεράρχες της Σερβικής Εκκλησίας συλλειτούργησαν με τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κρεμλίνο

18.10.2022

Ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ αφίχθη στο Μπουένος Άιρες για να συμμετάσχει σε στρογγυλή τράπεζα αφιερωμένη στο εκκλησιαστικό έργο μεταξύ ομογενών

07.02.2023

Ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ μετέβη στο πατριαρχικό νοσοκομείο «Αλ Χοσν» στη Συρία

23.01.2023

Ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ επισκέφθηκε το υπουργείο Βακουφίων της Συρίας

22.01.2023

Εγκαινιάστηκαν οι δύο αναστηλωθέντες ορθόδοξοι ιεροί ναοί στο Αρμπίν και το Αζ-Ζαμπαντάνι

22.01.2023

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου του ΤΕΕΣ με τον Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη Ι΄

21.01.2023

Παρέμβαση του προέδρου του ΤΕΕΣ μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Αντωνίου στη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

18.01.2023

Ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ μίλησε στη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

18.01.2023

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος συμμετείχε στη Θεία Λειτουργία στην ιερά μονή Λεσνόφ

12.01.2023

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος προσκύνησε τα ιερά σεβάσματα των Σκοπίων

11.01.2023

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος συναντήθηκε με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αχρίδας και Μακεδονίας Στέφανο

11.01.2023

Πραγματοποιήθηκε διάσκεψη αφιερωμένη στη συζήτηση της κατάστασης στην Ουκρανία

10.01.2023

Ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας τέλεσε κατά την εορτή των Χριστουγέννων τη Θεία Λειτουργία στον ιερό καθεδρικό ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα

07.01.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προέστη της κοινής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου και του Ανώτατου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

28.12.2022

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος καθαγίασε εικόνα για τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος στη Μογγολία

19.12.2022

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος επισκέφθηκε το Πλόβντιβ

08.12.2022

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αρχαγγέλου Γαβριήλ του Μετοχίου της Εκκλησίας της Αντιοχείας στη Μόσχα

26.07.2020

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τέλεσε Θεία Λειτουργία με το παλαιό Ρωσικό τυπικό στο Ναό της Αγίας Σκέπης Ρουμπτσόβο Μόσχα

15.03.2020

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεκίνου από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα

24.11.2018

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βιέννης

11.02.2018

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

14.01.2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.12.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

24.09.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ

18.07.2017

ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

26.03.2017

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.03.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΝΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

13.02.2017

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ Η ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΝΤΥΝΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

07.01.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΩΝΑ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

19.12.2016

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ

18.07.2016

ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

23.04.2016

Διαδραστική επικοινωνία

Τα πεδία που είναι μαρκαρισμένα με * είναι υποχρεωτικά

Στείλτε ένσταση
Рус Укр Eng Deu Ελλ Fra Ita Бълг ქარ Срп Rom عرب