Αρχική σελίδα Ειδήσεις
Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας τέλεσε δοξολογία στο…

Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας τέλεσε δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρειοπαγίτου

Άμα τη αφίξει του στην Αθήνα, απόγευμα της 1ης Ιουνίου 2013,  ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος μετέβη στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρειοπαγίτου Κολωνακίου, όπου προεξήρχε της συντομης δοξολογίας.

Στο Ναό επίσης παρέστησαν ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος με την πλειάδα Αρχιερέων, μέλη της συνοδείας του Πατριάρχου Κυρίλλου: ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Επίσκοπος Σολνετσνογκόρσκ Σέργιος, Διεθυντής της Διοικητικής Γραμματείας του Πατριαρχείου Μόσχας, ο κ. Β. Λεγκοΐντα, Πρόεδρος του Συνοδικού Τμήματος Πληροφοριών, ο Πρωθιερέας Νικόλαος Μπαλασώφ, Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΕΣ, ο Πρωθιερέας Ίγκορ Γιακιμτσούκ, Γραμματέας του ΤΕΕΣ επί των διορθοδόξων σχέσεων, ο πρωτοδιάκονος Βλαδίμηρος Ναζάρκιν, βοηθός του Προέδρου του ΤΕΕΣ, ο κ. Μ. Κούξωφ, Διευθυντής του Ιδιαίτερου Γραφείου του Πατριάρχου.

Η ακολουθία τελείτο σε κατάμεστο από Έλληνες, Ρώσους, Ουκρανούς, Σέρβους κλπ. Ναό. Επίσης παρεβρέθηκε ο Πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ελληνική Δημοκρατία κ. Β. Τσχικβισβίλι.

Ληξάσης της δοξολογίας τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλος προσφώνησε ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε: «Μέ με­γά­λη χαρά δο­ξο­λο­γοῦ­με τόν Τρι­α­δι­κό Θεό, ὁ ὁποῖ­ος μᾶς κα­τα­ξί­ω­σε μέ τή Χάρη Του νά ἀν­τα­πο­δώ­σου­με τή συγ­κι­νη­τι­κή φι­λο­ξε­νία, τήν ὁποία μᾶς ἐπε­φυ­λά­ξα­τε ἕνα χρό­νο πρίν, καί νά Σᾶς ὑπο­δε­χθοῦ­με στήν ἱερή καί παύ­λεια ἀπο­στο­λι­κή μας ἕδρα. Σᾶς ἀσπα­ζό­με­θα φι­λα­δέλ­φως ἐξ ὀνό­μα­τος σύμ­παν­τος τοῦ πλη­ρώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος καί στό τί­μιο πρό­σω­πο τῆς Ὑμε­τέ­ρας Μα­κα­ρι­ό­τη­τος καί τῆς Συ­νο­δεί­ας Σας χαι­ρε­τί­ζου­με νο­ε­ρῶς τή σε­βα­σμία Ἱε­ραρ­χία, τόν ἱερό κλῆ­ρο, τίς μο­να­στι­κές ἀδελ­φό­τη­τες καί ὅλο τόν πι­στό καί εὐ­σε­βέ­στα­το λαό τῆς Ρω­σι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας».

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τόνισε ότι: «Ἡ ἄφι­ξη τῆς Ὑμε­τέ­ρας Μα­κα­ρι­ό­τη­τος ἐν μέσῳ ἡμῶν κο­μί­ζει τήν ἰσχυ­ρή μαρ­τυ­ρία τῆς ἐν Χρι­στῷ ἑνό­τη­τος καί συ­νο­δοι­πο­ρί­ας τῶν Ἐκ­κλη­σι­ῶν μας, κα­θώς καί τή ση­μαν­τι­κή εὐ­και­ρία νά κρα­ται­ώ­σου­με ἔτι πε­ραι­τέ­ρω τήν ἄρι­στη καί ἀδελ­φι­κή μας σχέ­ση,  καί νά δι­ευ­ρύ­νου­με καρ­πο­φό­ρως καί ἀμοι­βαί­ως τή συ­νερ­γα­σία μας ἐπί κοι­νῶν πε­δί­ων».

«Ἡ ἐπί­σκεψή Σας, δυ­στυ­χῶς, πρα­γμα­το­ποι­εῖ­ται σέ μία δυ­σμενῆ συγ­κυ­ρία, κατά τήν ὁποία ἡ χώρα μας δο­κι­μά­ζε­ται ἀπό δεινή κρίση. Ἐμεῖς, ὅμως, εἴ­μεθα εὐ­τυ­χεῖς πού Σᾶς ἔχουμε κοντά μας, γιά νά μᾶς ἐν­δυ­να­μώ­σετε μέ τήν πα­ρου­σία καί τήν ἐγνω­σμένη ἀγάπη Σας.

Ἡ χαρά πού σή­μερα δο­κι­μά­ζουμε ἀπο­τε­λεῖ καρπό τῆς ἀγά­πης, ἡ ὁποία συ­νέ­χει τίς καρ­διές τῶν Ἑλ­λή­νων πρός τήν ἀδελφή μας Ὀρ­θό­δοξο Ἐκ­κλη­σία τῆς Ρω­σίας καί τόν εὐ­γενῆ λαό της, ὁ ὁποῖος δι­α­κρί­νε­ται γιά τή βα­θειά καί πη­γαία εὐ­λά­βεια, καί μέ τόν ὁποῖο συν­δε­ό­μεθα ἱστο­ρι­κῶς μέ ἀρ­ρα­γεῖς δε­σμούς φι­λαλ­λη­λίας καί ὁμο­δο­ξίας».

«Συ­ναι­σθα­νό­μεθα ἔν­τονη τήν προ­σμονή ἐν ὄψει τῶν συ­νο­μι­λιῶν, τῆς ἐν Χρι­στῷ κοι­νω­νίας καί τῆς ἀδελ­φι­κῆς συ­να­να­στρο­φῆς μέ τή Μακαρι­ό­τητά Σας, τόν προ­ε­ξάρ­χοντα τῆς πο­λυ­πλη­θοῦς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ρω­σίας –μιᾶς Ἐκ­κλη­σίας, ἡ ὁποία εὐ­λο­γήθη πλου­σίως ἀπό τόν Θεό, ἐκο­σμήθη μέ πλῆ­θος Ἁγίων, ζω­ο­γό­νησε τή Θε­ο­λο­γία καί τήν ὀρ­θό­δοξη πνευ­μα­τι­κό­τητα, ἐμ­πλού­τισε τόν παγ­κό­σμιο πο­λι­τι­σμό καί ἀνέ­πτυξε τή δική της εὐ­λο­γητή ἰδι­ο­μορ­φία ἀνά τούς αἰ­ῶ­νες κατά τήν καλ­λι­έρ­γεια τῆς κοι­νῆς πί­στεως», ανέφερε περαίνων ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Ακολούθησε η αντιφώνηση του Αγιωτάτου Πατριάρχου Κυρίλλου:

«Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος  κ.κ. Ιερώνυμε, Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, αξιότιμοι εκπρόσωποι των πολιτειακών αρχών, Εξοχώτατε κύριε Πρέσβη της Ρωσίας, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,

Προερχόμενοι εκ της Αγίας Ρωσίας ελέῳ Θεού αισίως εφθάσαμε στην ευλογημένη και ομόδοξη χώρα της Ελλάδος, και τώρα απευθύνουμε εγκάρδιο πανευφρόσυνο και πασχάλιο χαιρετισμό προς όλους εσάς:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

            Ευχαριστώ την Υμετέρα Μακαριώτητα και την Ιερά Σύνοδο της εν Ελλάδι Ορθοδόξου Εκκλησίας διά την πρόσκληση όπως πραγματοποιήσω την ειρηνική επίσκεψη προς την Ελλάδα. Η επίσκεψη μου αυτή στην Εκκλησία της Ελλάδος επιτελείται κατά την πασχάλιο περίοδο όταν δοξάζουμε τον λυτρωτικό αγώνα του Σωτήρος και τη νίκη Αυτού κατά του θανάτου, αποβλέποντας να καταστήσουμε τους μετόχους της χαράς της εορτής τους ομοδόξους αδελφούς μας.

            Είναι η χαρά μου και πάλι να ευρίσκομαι στην Αθήνα, μια πόλη με ένδοξη ιστορία, όπου ο Άγιος πρωτοκορυφαίος απόστολος Παύλος ίδρυσε χριστιανική κοινότητα αφού προσηλύτισε στην αληθινή πίστη τους πεπειραμένους στη διαλεκτική ειδωλολάτρες. Είναι μια πόλη της οποίας πρώτος επίσκοπος ανεδείχθη ο ιερομάρτυς Διονύσιος μέλος του Αρείου πάγου, και όπου τελειοποίησαν τις γνώσεις τους οι μεγάλες πατέρες της Εκκλησίας Βασίλειος και Γρηγόριος.

Πρόκειται να έχουμε την εν μυστηρίῳ της Θείας Ευχαριστίας κοινωνία και την κοινή σύσκεψη με θέμα τις σχέσεις μεταξύ των Εκκλησιών Ρωσίας και Ελλάδος. Είπεν ο Κύριος: «Χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ιω. 15.5). Είναι φυσιολογικό διά τους ανθρώπους της Εκκλησίας να άρχεται και να λήγει η κάθε πράξη τους με την επίκληση του ονόματος του Θεού. Δι΄αυτό η ειρηνική μας επίσκεψη την αρχίζουμε με τη δέησή μας προς τον Κύριο ημῶν Ιησού Χριστό να καταπέμψει τη χάρη Του, την οποία έχουμε ανάγκη στην οικοδόμηση των σχέσεων μεταξύ των Εκκλησιών προκειμένου να μην αναζητούμε των ιδίων, δηλονότι τα ανθρώπινα, αλλά να  επιζητούμε να εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού διά την Αγία Αυτού Εκκλησία.

Οι δεσμοί μεταξύ του Ελληνικού και Σλαβικού κόσμου έχουν υπερχιλιετή ιστορία. Χάρη στο ιεραποστολικό έργο των Αγίων Θεσσαλονικέων κατά σάρκα αδελφών ο Σλαβικός κόσμος φωτίσθη διά της χριστιανικής πίστεως. Δεν υιοθέτησε η Ρωσία μόνο την εκκλησιαστική της δομή από εκεί, αλλά ενστερνίσθηκε και τις αρχές της χριστιανικής πολιτείας. Και όμως εξεπλήρωσε το χρέος της η Ορθόδοξη Ρωσία απέναντι στους ομοδόξους της λαούς διά καταβολής μεγάλων προσπαθειών προς απελευθέρωση των Βαλκανίων από την Οθωμανική κυριαρχία.

Η Ρωσική Εκκλησία, η οποία διήλθε μέσω άνευ προηγουμένου σκληρότατων και ευρύτερων διωγμών από τη θεόμαχη εξουσία τον 20 αιώνα, βιώνει την αναγέννησή της. Αναπτύσσεται το φιλανθρωπικό και κοινωνικό της έργο. Είναι χαρά μας να βλέπουμε να στερεώνονται και να συσφίγγουν έτι περαιτέρω οι καλές και αγαστές σχέσεις μεταξύ των Εκκλησιών Ρωσίας και Ελλάδος.

Κομίζουμε ειρήνη και αδελφική αγάπη μας μετά της εν τῳ Αναστάντι Σωτήρῳ ημῶν χαράς πατώντας στην ευλογημένη γη της Ελλάδος, όπου δίδαξαν οι Απόστολοι και έως σήμερα δεν παύει να δοξάζεται το όνομα το Άγιο του Θεού.

Η ευλογία του Θεού ειῃ μετά πάντων ημῶν! ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!».

Τέλος ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας μίλησε με τους πιστούς τους οποίους ευλόγησε.

Εν κατακλείδι ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος υπέγραψε το βιβλίο επισήμων επισκεπτών: «Χαίρομαι που η ειρηνική μου επίσκεψη προς την αδελφή Εκκλησία της Ελλάδος άρχισε με την προσευχή σε αυτό το πανέμορφο Ιερό Ναό. Η χάρις του Θεου είη μετά του ιερού κλήρου αυτού και του πιστού λαού».

Κύριλλος, Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών.

Поделиться:
Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: ο Πατριάρχης Κύριλλος συνεισέφερε τα μάλα στην ανάπτυξη των σχέσεων Ρωσίας και Σερβίας

21.02.2021

Ο Πατριάρχης Κύριλλος συνεχάρη τον μητροπολίτη Πορφύριο για την εκλογή στον πατριαρχικό θρόνο της Σερβίας

18.02.2021

O Πατριάρχης Κύριλλος τιμήθηκε με την ανώτατη διάκριση του κράτους της Σερβίας

15.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: χάρη στη μεταρρύθμιση της εκκλησιαστικής διοικήσεως επί Πατριάρχου Κυρίλλου δόθηκε νέα ώθηση στην εκκλησιαστική αναγέννηση

31.01.2021

Ευχές του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στον Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας εξ αφορμής των ονομαστηρίων του

22.01.2021

Πατριαρχικά συλλυπητήρια για την κοίμηση του επίτιμου Πατριαρχικού Εξάρχου πάσης Λευκορωσίας Μητροπολίτη Φιλαρέτου Βαχρομέγεφ

12.01.2021

Χριστουγεννιάτικη συνέντευξη του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου στο τηλεοπτικό δίκτυο «Ρωσία»

07.01.2021

Μήνυμα Χριστουγέννων τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου

06.01.2021

Συγχαρητήριο μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στον Τζο Μπάιντεν για την εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

15.12.2020

Χαιρετιστήριο μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετέχοντες του συνεδρίου «Η θεολογία στο επιστημονικό-εκπαιδευτικό πεδίο: προβλήματα και λύσεις»

09.12.2020

Πατριαρχικό συγχαρητήριο μήνυμα στον Μακαριώτατο Μητροπολίτη Κιέβου Ονούφριο εξ αφορμής της 30ής επετείου της εις επίσκοπο χειροτονίας του

09.12.2020

Ομιλία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου κατά τη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου στις 8 Δεκεμβρίου 2020

08.12.2020

Η Ιερά Σύνοδος διαπίστωσε την αδυναμία της ευχαριστιακής κοινωνίας με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο

20.11.2020

Μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Αλβανίας

16.11.2020

Χαιρετισμός του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετέχοντες στη ΙΔ´ Συνέλευση του Ρωσικού κόσμου

03.11.2020

«Η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η εθνική Εκκλησία της Ουκρανίας, που ενώνει την πλειονότητα των ορθοδόξων χριστιανών της χώρας»

07.03.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Οι προσπάθειες των ΗΠΑ «να εμφυτεύσουν τη δημοκρατία» στη Μέση Ανατολή επιδείνωσαν δραματικά την κατάσταση των χριστιανών

07.03.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες γίνονται στόχοι για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα

28.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: δεν έχει ποίμνιο στην Ουκρανία ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

27.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: οι χριστιανοί της Μέσης Ανατολής και άλλων χωρών χρειάζονται και τη συμπάθεια και την προσευχή μας

22.02.2021

Ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας υπενθύμισε ότι τα εκκλησιαστικά σχίσματα θεμελιώνονται στις ανθρώπινες αμαρτίες

22.02.2021

Ο επικεφαλής του ΤΕΕΣ αναφέρθηκε στη θέση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως έναντι των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών

22.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: στο κέντρο του διαλόγου με την Καθολική Εκκλησία είναι η θέση των χριστιανών στη Μέση Ανατολή, ο πολιτισμός και το φιλανθρωπικό έργο

22.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: οι δυτικοί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προτιμούν να αποσιωπούν τις αρπαγές ναών στην Ουκρανία

22.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: ο Πατριάρχης Κύριλλος συνεισέφερε τα μάλα στην ανάπτυξη των σχέσεων Ρωσίας και Σερβίας

21.02.2021

Επί νέου Πατριάρχη των Σέρβων οι σχέσεις μεταξύ των Εκκλησιών Ρωσίας και Σερβίας θα παραμείνουν το ίδιο αδελφικές, εκτιμά ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας

21.02.2021

Ο πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων συνεχάρη τον μητροπολίτη Πορφύριο για την εκλογή στον πατριαρχικό θρόνο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Σερβίας

18.02.2021

Ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας μίλησε στο διαδικτυακό σεμινάριο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

16.02.2021

Ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας για την άρση των αντιεκκλησιαστικών διατάξεων στη νομοθεσία του Μαυροβουνίου

07.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: η προσήλωση στο παλαιό τελετουργικό δεν εμποδίζει την ενότητα

07.02.2021

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αρχαγγέλου Γαβριήλ του Μετοχίου της Εκκλησίας της Αντιοχείας στη Μόσχα

26.07.2020

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τέλεσε Θεία Λειτουργία με το παλαιό Ρωσικό τυπικό στο Ναό της Αγίας Σκέπης Ρουμπτσόβο Μόσχα

15.03.2020

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεκίνου από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα

24.11.2018

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βιέννης

11.02.2018

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

14.01.2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.12.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

24.09.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ

18.07.2017

ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

26.03.2017

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.03.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΝΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

13.02.2017

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ Η ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΝΤΥΝΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

07.01.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΩΝΑ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

19.12.2016

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ

18.07.2016

ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

23.04.2016

Διαδραστική επικοινωνία

Τα πεδία που είναι μαρκαρισμένα με * είναι υποχρεωτικά

Στείλτε ένσταση