Αρχική σελίδα Ειδήσεις
ΧΑΙΡΕΤΙΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΚΑ…

ΧΑΙΡΕΤΙΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ – 2400 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»

Στα πλαίσια των πανηγυρικών εκδηλώσεων των από 2 έως 4 Ιουνίου 2016 Παυλείων στην Βέροια πραγματοποιήθηκε το ΚΒ' Διεθένες Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο "Απόστολος Παύλος και Φιλόσοφοι - 2400 χρόνια από τη γέννηση του Αριστοτέλη" στο οποίο συμμετείχαν κορυφαίοι θεολόγοι και επιστήμονες από διάφορες χώρες. Τον χαιρετισμό προς τους συνέδρους απηύθυνε την ημέρα της ενάρξεως των εργασιών ο Επίσκοπος Σάχτινσκ και Μιλλεροβο Σίμων. 

 

Πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας κύριον Παντελεήμονα,

τούς μετέχοντας τοῦ KB’ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου «Ἀπόστολος Παύλος καὶ φιλόσοφοι – 2400 χρόνια ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ Ἀριστοτέλους»

1-6 Ἰουνίου 2016

Σεβασμιώτατε, ἀξιοσέβαστε Μητροπολίτα κ. Παντελεῆμον,
Σεβασμιώτατοι,
πατέρες, ἀδελφαί καί ἀδελφοί ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοί,

 

Τῇ εὐλογίᾳ τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου εὐρίσκομαι εἰς τὴν εὐχάριστον θέσιν ἵνα διαβιβάσω τὸν χαιρετισμὸν τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος πρὸς τοὺς ὀργανωτὰς καὶ τοὺς μετέχοντας τοῦ ἐν Βεροίᾳ ἐτησίως διεξαγομένου Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, τοῦ ἀσχολοῦντος μετὰ τῆς μορφῆς καὶ τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου.

Ἐπὶ δύο χιλιετίας ἐμβαθύνει ἡ Ἐκκλησία εἰς τὴν παρακαταθήκην τοῦ μεγάλου Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν, τὴν ἀποτελοῦσαν βαθεῖαν καὶ ἀνεξάντλητον πηγὴν διὰ τὸ χριστιανικῶς θεολογεῖν καὶ φιλοσοφεῖν.  Ὁ ἐπὶ τῇ ἑπετείῳ τοῦ Ἀριστοτέλους ἐφετινὸς τίτλος τῶν Παυλείων συνδέεται πρὸς τὴν πλέον σπουδαιοτέραν διὰ τὴν θεολογίαν πτυχὴν, δηλονότι πρὸς τὴν σχέσιν μεταξὺ θεολογίας καὶ φιλοσοφίας, τὴν ὑπὸ τῆς χριστιανικῆς θεολογίας ἀντίληψιν καὶ ἐπανεξέτασιν τῆς φιλοσοφίας.

Ἀδυνατεῖ τις ἵνα φαντασθῇ τὴν ἀπομεμονωμένην ἐξέλιξιν τῆς ἱστορίας τῆς χριστιανικῆς σκέψεως. Ἐκ τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύματος ὁ χριστιανισμὸς ἐνδυναμοῦται καὶ ἐξελίσσεται εἰς τὸν χῶρον τοῦ ἤδη διαμορφωμένου ἀρχαίου πολιτισμοῦ, ἀπορρίπτων τὸ πᾶν ἀνήθικον καὶ ἀσυμβίβαστον πρὸς τὴν πίστιν τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐπιτυχῶς προσλαμβάνων καὶ ἐφαρμόζων ὅ,τι κάλλιστον ὑπήρχε τότε εἰς τὸν ἀρχαῖον πολιτισμὸν καὶ τὴν μόρφωσιν. Ὡς ἕν σπάνιον καὶ πανέμορφον ἄνθος ὁ βλαστὸς τῆς χριστιανικῆς πίστεως καὶ παιδείας ἐφύτρωνεν, ἀφομοιοῦν τὴν δύναμιν καὶ τοὺς ζωτικοὺς χυμοὺς ἐκείνου τοῦ πολιτισμοῦ, εἰς ὅν ἐφύτευσεν τοῦτον ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ.

Εἰς τὴν ἀρχαίαν φιλοσοφίαν ὀφείλει ἡ ἁγιοπατερικὴ σκέψις τὴν γλώσσαν καὶ τὸ ἐργαλεῖον αὐτῆς καὶ συμφώνως πρὸς τὸν Ἀπόστολον, αὕτη τοῖς πᾶσι γέγονε τὰ πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσει. (Α’ Κορ. 9.21). Οἱ χριστιανοὶ γελοιοποιοῦν πᾶν τὸ σοφιστικὸν καὶ ἐπιπόλαιον τῆς φιλοσοφικῆς μορφώσεως τῆς ἐποχῆς αὐτῶν, ἀλλὰ ἐν τούτοις ἐφαρμόζουν τὰς φιλοσοφικοὺς μεθόδους, προκειμένου ἵνα ὑπερασπίζωνται τὴν ἀληθινὴν πίστιν, ἵνα ἐλέγχωσιν τὰς ψευδοδιδασκαλίας καὶ τὰς αἱρέσεις καὶ ἵνα διατυπώνουν τὴν δογματικὴν διδασκαλάν τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀργότερον μὲ τὴν ἐξάπλωσιν τοῦ μοναχισμοῦ ἡ ἀσκητικὴ γραμματεία ἤρχισεν ἵνα ἀποκαλεῖ φιλοσοφίαν καὶ τὴν πορείαν τοῦ χριστιανοῦ ἀθλητοῦ, τοῦ κατὰ μίμησιν τοῦ Ἀποστόλου συσταυρουμένου  τῷ Χριστῷ καὶ συνανασταινουμένου μετὰ τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν καινότητα ζωῆς (Γαλ. 2. 19-20).

Τέλος, ἡ ἐνασχόλησις μὲ τὴν φιλοσοφίαν γυμνάζει καὶ τὴν διάνοιαν τοῦ πνευματικῶς πεπειραμένου θεολόγου, τοῦ κατά Χάριν τοῦ Θεοῦ ἀνερχομένου εἰς τὸ ὕψος τῆς θεωρίας, τὸ ἀπρόσβατον εἰς τοῦς σοφοὺς τοῦ αἰῶνος τούτου.

Ἀρχῆς γενομένης τοῦ κηρύγματος τοῦ Ἀποστόλου ἐν τῷ Ἀρείῳ πάγῳ καὶ ἕως τοῦδε ὁ χριστιανισμὸς συνεχῶς ὑποδεικνύει τῇ φιλοσοφίᾳ τὸ οὐσιαστικὸν καὶ τὸ ἠθικὸν στοιχεῖον αὐτῆς: τὴν ἐνασχόλησιν μὲ τὴν ἀρετὴν καὶ τὸ πόθος τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ, ὃν οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβοῦν οἱ ἐθνικοὶ (Πραξ. 17. 23). Αὐτὴ αὕτη ἡ χριστιανικὴ ἀντίληψις τῆς φιλοσοφίας δύναται καὶ δεῖ ὅπως τεθῇ εἰς βάσιν τοῦ διαλόγου μετὰ τῆς συγχρόνου ἐκκοσμικευμένης κοινωνίας, τῆς ραγδαίως ἀπομακρυνομένης τοῦ χριστιανικοῦ προσανατολισμοῦ.

Ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν κ.κ. Κύριλλος εὔχεται τοῖς συνέδροις ὅπως ὁ Θεὸς ἐνδυναμώνῃ τούτους πρὸς εὐόδωσιν τοῦ ἔργου αὐτῶν.

 

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης, διατελῶ,

 

† Ἱλαρίων, ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ

Πρόεδρος τοῦ Τμήματος

Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων

τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας

 

 

 

Μοιραστεiτε:
Συγχαρητήρια του Αγιώτατου Πατριάρχη Κυρίλλου προς τον Προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αμερική για την ονομαστική εορτή 

09.10.2021

Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος: Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος προσχώρησε στο σχίσμα

27.09.2021

Συνεδρίασε η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Εκκλησίας υπό την προεδρία του Πατριάρχη Κυρίλλου

23.09.2021

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου για το πρωτείο και τη συνοδικότητα στην Ορθοδοξία

16.09.2021

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος θα ανοίξει τις εργασίες του συνεδρίου με θέμα το πρωτείο και τη συνοδικότητα στην Ορθοδοξία

14.09.2021

Ο Πατριάρχης Κύριλλος προέστη των εορτασμών στην Αγία Πετρούπολη για τα 800ά γενέθλια του Αλεξάνδρου Νιέφσκι

12.09.2021

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος απένειμε τιμητική διάκριση στον ειδικό απεσταλμένο του Κοπτικού Πατριαρχείου Δρ. Α. Μιλάντ

03.09.2021

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος: Οι δυνάμεις του κακού διαρρηγνύουν την ενότητα των Ορθοδόξων Εκκλησιών

29.08.2021

Χαιρετιστήριο μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετέχοντες του φεστιβάλ «Ρωσία-Ελλάδα. Μαζί διαμέσου των αιώνων».

21.08.2021

Πατριαρχικές ευχές στον μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα με αφορμή τα 55α γενέθλιά του

24.07.2021

Χαιρετισμός του Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετέχοντες της ΚΗ᾽ Γενικής Συνελεύσεως της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας

22.07.2021

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προήδρευσε των εργασιών της τακτικής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

17.06.2021

Συγχαρητήρια του Πατριάρχη Κυρίλλου στον Ν. Μπένετ για την εκλογή στο αξίωμα του επικεφαλής της κυβερνήσεως του Ισραήλ

14.06.2021

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ολομέλειας της Διασυνοδικής Επιτροπής της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

28.05.2021

Συνεδριάζει για δεύτερη ημέρα σε ολομέλεια η Διασυνοδική Επιτροπή υπό την προεδρία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου

27.05.2021

O μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας συναντήθηκε με εκπροσώπους της κοινότητας του Αγίου Αιγιδίου

20.10.2021

Ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Προώθηση της χριστιανικής ενότητας

05.10.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Πώς θα είναι δομημένη η παρουσία της Ρωσικής Εκκλησίας στην Αφρική θα αποφασίσει η Ιερά Σύνοδος

04.10.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχασε εντελώς την εκκλησιαστική και κανονική του συνείδηση

04.10.2021

Παρουσιάστηκε η έκδοση στην κινεζική γλώσσα του βιβλίου του Πατριάρχη Κυρίλλου «Σκέψεις για κάθε ημέρα του χρόνου»

01.10.2021

Άρχισαν οι εργασίες του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Πατερικών Μελετών με τίτλο «Ο Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων και η θεολογική του κληρονομιά» στο Θεολογικό Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος»

30.09.2021

Η Ιερά Σύνοδος θεωρεί σημαντική τη μαρτυρία στα διεθνή φόρα για την καταπίεση των ορθοδόξων στην Ουκρανία

24.09.2021

Συνεδρίασε η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Εκκλησίας υπό την προεδρία του Πατριάρχη Κυρίλλου

23.09.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Η Κωνσταντινούπολη επιβουλεύεται ξένη περιουσία

20.09.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου κατεργάζεται τον διχασμό του πληθυσμού της χώρας του και με θρησκευτικά κριτήρια

19.09.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: O Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως διεκδικεί ειδικά προνόμια παρόμοια με εκείνα του Πάπα

19.09.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Οι προσπάθειες να εκριζωθεί η ρωσική γλώσσα σε αρκετές μετασοβιετικές χώρες παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα

19.09.2021

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας συμμετείχε εξ αποστάσεως στο συνέδριο πατερικών μελετητών στη Βιέννη

18.09.2021

O μητροπολίτης Ιλαρίωνας επικεφαλής της παρουσίασης της συλλογής για την επανένωση της Μητροπόλεως Κιέβου με τη Ρωσική Εκκλησία τον 17ο αι.

16.09.2021

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου για το πρωτείο και τη συνοδικότητα στην Ορθοδοξία

16.09.2021

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αρχαγγέλου Γαβριήλ του Μετοχίου της Εκκλησίας της Αντιοχείας στη Μόσχα

26.07.2020

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τέλεσε Θεία Λειτουργία με το παλαιό Ρωσικό τυπικό στο Ναό της Αγίας Σκέπης Ρουμπτσόβο Μόσχα

15.03.2020

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεκίνου από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα

24.11.2018

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βιέννης

11.02.2018

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

14.01.2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.12.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

24.09.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ

18.07.2017

ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

26.03.2017

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.03.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΝΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

13.02.2017

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ Η ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΝΤΥΝΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

07.01.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΩΝΑ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

19.12.2016

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ

18.07.2016

ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

23.04.2016

Page is available in the following languages
Διαδραστική επικοινωνία

Τα πεδία που είναι μαρκαρισμένα με * είναι υποχρεωτικά

Στείλτε ένσταση
Рус Укр Eng Deu Ελλ Fra Ita Бълг ქარ Срп Rom عرب