Αρχική σελίδα Ειδήσεις
Συγχαρητήριο μήνυμα της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Ορθο…

Συγχαρητήριο μήνυμα της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας προς τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλο

Την 1 Φεβρουαρίου 2019, μετά τη λήξη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Σωτήρος Χριστού Μόσχας, ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και Πάσης Ουκρανίας Ονούφριος ανέγνωσε το συγχαρητήριο μήνυμα της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας προς τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλο με αφορμή τη δεκαετή επέτειο τη ενθρονίσεως αυτού. 

Ἁγιώτατον Πατριάρχην Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν

κ.κ. Κύριλλον 

 Ἁγιώτατε Δέσποτα καὶ ἐλεῆμον ἡμῶν πάτερ,

Κατὰ τὴν πανηγυρικὴν ἡμέραν ταύτην ἡ ἱεραρχία, ὁ εὐαγὴς κλῆρος, οἱ μονάζοντες καὶ τὰ πιστὰ τέκνα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας ἐν πλήθει συνέρρευσαν εἰς τὸν Ἱερὸν τοῦτον Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, προκειμένου νά τελέσωμεν ἀπὸ κοινοῦ τὸ Μυστήριον τῶν Μυστηρίων – τὴν Ἁγίαν Εὐχαριστίαν – καὶ ἀναπέμψωμεν τὰς ἐνθέρμους δεήσεις ὑπὲρ Αὐτῆς, τοῦ Μεγάλου Αὐθέντου καὶ πατρὸς ἡμῶν, ὅν πρὸ μιᾶς δεκαετίας ἔθηκεν ἐπὶ τὴν ὑψηλὴν λυχνίαν τοῦ Πατριαρχικοῦ λειτουργήματος ὁ Οὐράνιος Δημιουργὸς καὶ Προνοητὴς τοῦ κόσμου. Νῦν δὲ ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ παντὸς τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἐπί τῇ εὐσήμῳ ταύτῃ ἐπετείῳ, ἐκζητοῦμεν τὴν Ὑμετέραν Ἁγιότητα ὅπως δεθχεῖτε τὰς θερμὰς καὶ εἰλικρινεῖς συγχαρητηρίους προσρήσεις καὶ ὁλοθύμους εὐχὰς κατ’ἄμφω ὡς καὶ χάριν, ἔλεον, εἰρήνην ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν (Α’ Τιμ. 1. 2).

Σήμερον, ἔμπροσθεν τῶν νοερῶν ἡμῶν ὀφθαλμῶν ἔχομεν  τὴν, τῇ 1ῇ Φεβρουαρίου 2009, ἐν αὐτῷ τούτῳ τῷ Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τελεσθεῖσαν ἐνθρόνισιν Αὐτῆς. Τότε, περατωθέντος τοῦ Τρισαγίου, οἱ δύο Βλαδίμηροι, ὁ μέν ἀοίδιμος Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας καὶ ὁ δὲ Ἁγίας Πετρουπόλεως καὶ Λάντογκας τρισσῶς ἀνεβίβασαν Αὐτὴν εἰς τὸν Θρόνον τῶν Ἁγίων Πρωθιεραρχῶν πάσης Ρωσσίας Μιχαὴλ, Πέτρου, Ἀλεξίου, Ἰωνᾶ, Μακαρίου, Φιλίππου, Ἰώβ, Ἑρμογένους καὶ Τύχωνος. Ἐνθυμούμεθα ὡς πολλάκις, πανηγυρικῶς καὶ μεγαλοφώνως κάτω ἀπὸ τοὺς μεγαλοπρεπεῖς θόλους τούτους ἤχει ἡ ἀρχαία ἐπευφημία «Ἄξιος!» καὶ ὡς ἐπὶ τῇ ἀναδείξει τοῦ νέου Προκαθημένου αὐτῶν χαρᾶς ἐπληροῦντο αἱ καρδίαι τοῦ περιεστῶτος καὶ δεομένου λαοῦ. Ἐπίσης ἀναπολοῦμεν ὡς, ληξάσης τῆς Θείας Μυσταγωγίας, ἐπὶ τὸν ἄμβωνα τοῦτον ἔλαβεν Αὕτη τὴν ἐγκεχειρισμένην Αὐτῇ ῥάβδον τῆς πάλαι ποτὲ ἰδιοκτησίας τoῦ Ἁγίου Πέτρου, Μητροπολίτου Κιέβου, Μόσχας καὶ πάσης Ρωσίας. Ἡ ἐγχείρισις Αὐτῇ τῆς ῥάβδου ταύτης ἀπετέλει τὴν ὁρατὴν ἔκφρασιν τῆς προθυμίας τῆς ἱεραρχίας, τοῦ ἱεροῦ κλήρου καὶ τῶν τέκνων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας νά ἀκολουθήσουν Αὐτὴν ὡς Προκαθήμενον αὐτῶν, νά προσέχουν τὰ σοφὰ Αὐτῆς ῥήματα, νά μιμοῦνται τὰ ἀγαθὰ Αὐτῆς ἔργα, νά ἐργάζωνται εἰς τὸ ἐκκλησιαστικὸν γεώργιον ὑπὸ τὴν ποδηγεσίαν Αὐτῆς.

Κατὰ τὴν ἀξιομνημόνευτον ἡμέραν ἐκείνην εἰς τὸν λόγον Αὐτῆς πρὸς τοὺς δεῦρο προσιόντας, Αὕτη μέ ἔμφασιν μάλιστα ἐτόνισεν ὅτι τὸ Πατριαρχικὸν λειτούργημα ἀδύνατον νά εἶναι οὔτε εὔκολον, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἀνεμπόδιστον. Ὡς πρὸς τὴν ἄρσιν ὑπὸ Αὐτῆς τοῦ δυσβαστάκτου σταυροῦ, ἐσημείωσεν Αὕτη ὅτι τοῦτο ἀπαιτεῖ τὴν πλήρη αὐταπάρνησιν καὶ πλήρη ἀφοσίωσιν εἰς τὴν διακονίαν, εἰς τὴν ὁποίαν ἐκλήθη Αὔτη.  Ἡ δεκαετία, ἥτις παρῆλθεν ἔκτοτε, δέν εἶναι ὀλίγη προθεσμία τόσον διὰ τὸν ἐπιμέρους ἄνθρωπον, ὅσον καὶ διὰ τὴν κοινωνίαν. Εἶναι εὐχάριστον νά σημειώσωμεν ὅτι κατὰ τὸ μεσολαβόν διάστημα, Θεοῦ συνάρσει, ὑπὸ τὸ ὠμοφόριον Αὐτῆς συνετελέσθησαν καὶ ἐξακολουθοῦν νά συντελοῦνται πολλὰ λυσιτελῆ ἐγχειρήματα εἰς τὸν βίον τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν. Τακτικῶς συνέρχονται αἱ Ἱεραὶ Σύνοδοι τῆς Ἱεραρχίας, λειτουργεῖ ἡ Διασυνοδικὴ Ἐπιτροπὴ, ἱδρύονται νέαι ἱεραὶ μητροπόλεις καὶ ἐκκλησιαστικαὶ ἐπαρχίαι, ἐγκαινιάζονται Ἱεροὶ Ναοὶ καὶ Μοναὶ, βελτιοῦται τὸ σύστημα τῆς θεολογικῆς ἐκπαιδεύσεως. Ἰδιατέραν προσοχὴν δίδεται εἰς τὴν ἱεραποστολὴν, τὴν κατήχησιν, τὴν νεολαίαν καὶ τά ἔργα τῆς φιλανθρωπίας. Διάλογος διεξάγεται μετὰ τῶν ἑτεροδόξων καθώς καὶ μετὰ τῶν ποικίλων κοινωνικῶν καὶ πολιτειακῶν θεσμῶν. Ὡς οἰκεῖος ἡμῶν Πρωθιεράρχης, ἔχετε εὐθύνην διὰ τὴν ἔμπρακτον διαφύλαξιν τῆς ἑνότητος καὶ τοῦ ἀπαρασαλεύτου τῆς κανονικῆς τάξεως τῆς Ἐκκλησίας, τὴν προστασίαν τοῦ ἐμπιστευθέντος ταῖς μερίμναις Αὐτῆς λογικοῦ ποιμνίου τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τοὺς λύκους, οἵτινες ἐπιδεικνύουν σπουδὴν ὅπως ἀρπάξουν καὶ ἀπωλέσουν τοῦτο (Ἰω. 10. 12).

Ἐπὶ τῇ δεκαετεῖ ἐπετείῳ τῆς ἐνθρονίσεως ὡς Πατριάρχου, πάλιν καὶ πολλάκις συγχαίροντες τῇ Ὑμετέρᾳ Ἁγιότητι, αὖθις ἐκφράζομεν πρὸς Αὐτὴν τὰς ἐγκαρδίους ἡμῶν εὐχὰς ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης καὶ ὑικοῦ σεβασμοῦ. Τῇ προστασίᾳ τῆς Παναχράντου Παρθένου Μαρίας, τῆς Ἀκοιμήτου ἡμῶν Μεσίτριας ἔμπροσθεν τοῦ Θρόνου τοῦ Οὐρανίου Ἄνακτος, ταῖς πρεσβείαις τῶν Ἁγίων Πρωθιεραρχών Κιέβου, Μόσχας καὶ πάσης Ρωσσίας κατευοδώνῃ Αὐτὴν ὁ τοῖς Χερουβίμ ἐποχούμενος καὶ ὑμνούμενος ὑπό τῶν Σεραφίμ Θεὸς εἰς τὴν περαιτέρω Πρωθιεραρχικὴν διακονίαν, ἐπιδαψιλεύων πλουσίως τὴν πάντοτε τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσαν καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληρούσαν χάριν Αὐτοῦ. Ἀμὴν.

Πολλὰ τέ καὶ ἀγαθὰ Αὐτῆς ἔτη!

1 Φεβρουαρίου 2019

μέλη της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας

Поделиться:
Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: ο Πατριάρχης Κύριλλος συνεισέφερε τα μάλα στην ανάπτυξη των σχέσεων Ρωσίας και Σερβίας

21.02.2021

Ο Πατριάρχης Κύριλλος συνεχάρη τον μητροπολίτη Πορφύριο για την εκλογή στον πατριαρχικό θρόνο της Σερβίας

18.02.2021

O Πατριάρχης Κύριλλος τιμήθηκε με την ανώτατη διάκριση του κράτους της Σερβίας

15.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: χάρη στη μεταρρύθμιση της εκκλησιαστικής διοικήσεως επί Πατριάρχου Κυρίλλου δόθηκε νέα ώθηση στην εκκλησιαστική αναγέννηση

31.01.2021

Ευχές του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στον Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας εξ αφορμής των ονομαστηρίων του

22.01.2021

Πατριαρχικά συλλυπητήρια για την κοίμηση του επίτιμου Πατριαρχικού Εξάρχου πάσης Λευκορωσίας Μητροπολίτη Φιλαρέτου Βαχρομέγεφ

12.01.2021

Χριστουγεννιάτικη συνέντευξη του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου στο τηλεοπτικό δίκτυο «Ρωσία»

07.01.2021

Μήνυμα Χριστουγέννων τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου

06.01.2021

Συγχαρητήριο μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στον Τζο Μπάιντεν για την εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

15.12.2020

Χαιρετιστήριο μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετέχοντες του συνεδρίου «Η θεολογία στο επιστημονικό-εκπαιδευτικό πεδίο: προβλήματα και λύσεις»

09.12.2020

Πατριαρχικό συγχαρητήριο μήνυμα στον Μακαριώτατο Μητροπολίτη Κιέβου Ονούφριο εξ αφορμής της 30ής επετείου της εις επίσκοπο χειροτονίας του

09.12.2020

Ομιλία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου κατά τη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου στις 8 Δεκεμβρίου 2020

08.12.2020

Η Ιερά Σύνοδος διαπίστωσε την αδυναμία της ευχαριστιακής κοινωνίας με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο

20.11.2020

Μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Αλβανίας

16.11.2020

Χαιρετισμός του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετέχοντες στη ΙΔ´ Συνέλευση του Ρωσικού κόσμου

03.11.2020

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες γίνονται στόχοι για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα

28.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: δεν έχει ποίμνιο στην Ουκρανία ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

27.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: οι χριστιανοί της Μέσης Ανατολής και άλλων χωρών χρειάζονται και τη συμπάθεια και την προσευχή μας

22.02.2021

Ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας υπενθύμισε ότι τα εκκλησιαστικά σχίσματα θεμελιώνονται στις ανθρώπινες αμαρτίες

22.02.2021

Ο επικεφαλής του ΤΕΕΣ αναφέρθηκε στη θέση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως έναντι των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών

22.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: στο κέντρο του διαλόγου με την Καθολική Εκκλησία είναι η θέση των χριστιανών στη Μέση Ανατολή, ο πολιτισμός και το φιλανθρωπικό έργο

22.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: οι δυτικοί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προτιμούν να αποσιωπούν τις αρπαγές ναών στην Ουκρανία

22.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: ο Πατριάρχης Κύριλλος συνεισέφερε τα μάλα στην ανάπτυξη των σχέσεων Ρωσίας και Σερβίας

21.02.2021

Επί νέου Πατριάρχη των Σέρβων οι σχέσεις μεταξύ των Εκκλησιών Ρωσίας και Σερβίας θα παραμείνουν το ίδιο αδελφικές, εκτιμά ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας

21.02.2021

Ο πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων συνεχάρη τον μητροπολίτη Πορφύριο για την εκλογή στον πατριαρχικό θρόνο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Σερβίας

18.02.2021

Ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας μίλησε στο διαδικτυακό σεμινάριο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

16.02.2021

Ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας για την άρση των αντιεκκλησιαστικών διατάξεων στη νομοθεσία του Μαυροβουνίου

07.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: η προσήλωση στο παλαιό τελετουργικό δεν εμποδίζει την ενότητα

07.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: H αποκατάσταση της ενότητας στην κοινή μας ορθόδοξη οικογένεια είναι εφικτή μόνον διά της απορρίψεως της ψευδούς εκκλησιολογίας

01.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: χάρη στη μεταρρύθμιση της εκκλησιαστικής διοικήσεως επί Πατριάρχου Κυρίλλου δόθηκε νέα ώθηση στην εκκλησιαστική αναγέννηση

31.01.2021

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αρχαγγέλου Γαβριήλ του Μετοχίου της Εκκλησίας της Αντιοχείας στη Μόσχα

26.07.2020

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τέλεσε Θεία Λειτουργία με το παλαιό Ρωσικό τυπικό στο Ναό της Αγίας Σκέπης Ρουμπτσόβο Μόσχα

15.03.2020

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεκίνου από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα

24.11.2018

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βιέννης

11.02.2018

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

14.01.2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.12.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

24.09.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ

18.07.2017

ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

26.03.2017

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.03.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΝΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

13.02.2017

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ Η ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΝΤΥΝΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

07.01.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΩΝΑ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

19.12.2016

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ

18.07.2016

ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

23.04.2016

Διαδραστική επικοινωνία

Τα πεδία που είναι μαρκαρισμένα με * είναι υποχρεωτικά

Στείλτε ένσταση