Στα πλαίσια των πανηγυρικών εκδηλώσεων των από 2 έως 4 Ιουνίου 2016 Παυλείων στην Βέροια πραγματοποιήθηκε το ΚΒ’ Διεθένες Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο “Απόστολος Παύλος και Φιλόσοφοι – 2400 χρόνια από τη γέννηση του Αριστοτέλη” στο οποίο συμμετείχαν κορυφαίοι θεολόγοι και επιστήμονες από διάφορες χώρες. Τον χαιρετισμό προς τους συνέδρους απηύθυνε την ημέρα της ενάρξεως των εργασιών ο Επίσκοπος Σάχτινσκ και Μιλλεροβο Σίμων. 

 

Πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας κύριον Παντελεήμονα,

τούς μετέχοντας τοῦ KB’ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου «Ἀπόστολος Παύλος καὶ φιλόσοφοι – 2400 χρόνια ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ Ἀριστοτέλους»

1-6 Ἰουνίου 2016

Σεβασμιώτατε, ἀξιοσέβαστε Μητροπολίτα κ. Παντελεῆμον,
Σεβασμιώτατοι,
πατέρες, ἀδελφαί καί ἀδελφοί ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοί,

 

Τῇ εὐλογίᾳ τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου εὐρίσκομαι εἰς τὴν εὐχάριστον θέσιν ἵνα διαβιβάσω τὸν χαιρετισμὸν τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος πρὸς τοὺς ὀργανωτὰς καὶ τοὺς μετέχοντας τοῦ ἐν Βεροίᾳ ἐτησίως διεξαγομένου Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, τοῦ ἀσχολοῦντος μετὰ τῆς μορφῆς καὶ τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου.

Ἐπὶ δύο χιλιετίας ἐμβαθύνει ἡ Ἐκκλησία εἰς τὴν παρακαταθήκην τοῦ μεγάλου Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν, τὴν ἀποτελοῦσαν βαθεῖαν καὶ ἀνεξάντλητον πηγὴν διὰ τὸ χριστιανικῶς θεολογεῖν καὶ φιλοσοφεῖν.  Ὁ ἐπὶ τῇ ἑπετείῳ τοῦ Ἀριστοτέλους ἐφετινὸς τίτλος τῶν Παυλείων συνδέεται πρὸς τὴν πλέον σπουδαιοτέραν διὰ τὴν θεολογίαν πτυχὴν, δηλονότι πρὸς τὴν σχέσιν μεταξὺ θεολογίας καὶ φιλοσοφίας, τὴν ὑπὸ τῆς χριστιανικῆς θεολογίας ἀντίληψιν καὶ ἐπανεξέτασιν τῆς φιλοσοφίας.

Ἀδυνατεῖ τις ἵνα φαντασθῇ τὴν ἀπομεμονωμένην ἐξέλιξιν τῆς ἱστορίας τῆς χριστιανικῆς σκέψεως. Ἐκ τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύματος ὁ χριστιανισμὸς ἐνδυναμοῦται καὶ ἐξελίσσεται εἰς τὸν χῶρον τοῦ ἤδη διαμορφωμένου ἀρχαίου πολιτισμοῦ, ἀπορρίπτων τὸ πᾶν ἀνήθικον καὶ ἀσυμβίβαστον πρὸς τὴν πίστιν τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐπιτυχῶς προσλαμβάνων καὶ ἐφαρμόζων ὅ,τι κάλλιστον ὑπήρχε τότε εἰς τὸν ἀρχαῖον πολιτισμὸν καὶ τὴν μόρφωσιν. Ὡς ἕν σπάνιον καὶ πανέμορφον ἄνθος ὁ βλαστὸς τῆς χριστιανικῆς πίστεως καὶ παιδείας ἐφύτρωνεν, ἀφομοιοῦν τὴν δύναμιν καὶ τοὺς ζωτικοὺς χυμοὺς ἐκείνου τοῦ πολιτισμοῦ, εἰς ὅν ἐφύτευσεν τοῦτον ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ.

Εἰς τὴν ἀρχαίαν φιλοσοφίαν ὀφείλει ἡ ἁγιοπατερικὴ σκέψις τὴν γλώσσαν καὶ τὸ ἐργαλεῖον αὐτῆς καὶ συμφώνως πρὸς τὸν Ἀπόστολον, αὕτη τοῖς πᾶσι γέγονε τὰ πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσει. (Α’ Κορ. 9.21). Οἱ χριστιανοὶ γελοιοποιοῦν πᾶν τὸ σοφιστικὸν καὶ ἐπιπόλαιον τῆς φιλοσοφικῆς μορφώσεως τῆς ἐποχῆς αὐτῶν, ἀλλὰ ἐν τούτοις ἐφαρμόζουν τὰς φιλοσοφικοὺς μεθόδους, προκειμένου ἵνα ὑπερασπίζωνται τὴν ἀληθινὴν πίστιν, ἵνα ἐλέγχωσιν τὰς ψευδοδιδασκαλίας καὶ τὰς αἱρέσεις καὶ ἵνα διατυπώνουν τὴν δογματικὴν διδασκαλάν τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀργότερον μὲ τὴν ἐξάπλωσιν τοῦ μοναχισμοῦ ἡ ἀσκητικὴ γραμματεία ἤρχισεν ἵνα ἀποκαλεῖ φιλοσοφίαν καὶ τὴν πορείαν τοῦ χριστιανοῦ ἀθλητοῦ, τοῦ κατὰ μίμησιν τοῦ Ἀποστόλου συσταυρουμένου  τῷ Χριστῷ καὶ συνανασταινουμένου μετὰ τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν καινότητα ζωῆς (Γαλ. 2. 19-20).

Τέλος, ἡ ἐνασχόλησις μὲ τὴν φιλοσοφίαν γυμνάζει καὶ τὴν διάνοιαν τοῦ πνευματικῶς πεπειραμένου θεολόγου, τοῦ κατά Χάριν τοῦ Θεοῦ ἀνερχομένου εἰς τὸ ὕψος τῆς θεωρίας, τὸ ἀπρόσβατον εἰς τοῦς σοφοὺς τοῦ αἰῶνος τούτου.

Ἀρχῆς γενομένης τοῦ κηρύγματος τοῦ Ἀποστόλου ἐν τῷ Ἀρείῳ πάγῳ καὶ ἕως τοῦδε ὁ χριστιανισμὸς συνεχῶς ὑποδεικνύει τῇ φιλοσοφίᾳ τὸ οὐσιαστικὸν καὶ τὸ ἠθικὸν στοιχεῖον αὐτῆς: τὴν ἐνασχόλησιν μὲ τὴν ἀρετὴν καὶ τὸ πόθος τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ, ὃν οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβοῦν οἱ ἐθνικοὶ (Πραξ. 17. 23). Αὐτὴ αὕτη ἡ χριστιανικὴ ἀντίληψις τῆς φιλοσοφίας δύναται καὶ δεῖ ὅπως τεθῇ εἰς βάσιν τοῦ διαλόγου μετὰ τῆς συγχρόνου ἐκκοσμικευμένης κοινωνίας, τῆς ραγδαίως ἀπομακρυνομένης τοῦ χριστιανικοῦ προσανατολισμοῦ.

Ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν κ.κ. Κύριλλος εὔχεται τοῖς συνέδροις ὅπως ὁ Θεὸς ἐνδυναμώνῃ τούτους πρὸς εὐόδωσιν τοῦ ἔργου αὐτῶν.

 

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης, διατελῶ,

 

† Ἱλαρίων, ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ

Πρόεδρος τοῦ Τμήματος

Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων

τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας