Ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκληιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ευχήθηκε στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο εξ αφορμής της 40ης επετείου από της διακονίας του ως Επίσκοπος. Ακολουθεί το κείμενο.

Τῷ Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου

κῳ κῳ Χρυσοστόμῳ

Μακαριώτατε,

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς σημαντικῆς διὰ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου ἐπετείου τῶν 40 ἐτῶν ἀπὸ τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας Αὐτῆς, εὐλαβῶς προσφέρω Αὐτῇ τὰς ὁλοθύμους μου συγχαρητηρίους εὐχὰς καὶ προσρήσεις.

Πρὸ τεσσάρων δεκαετιῶν ἡ Θεία Πρόνοια ἐκάλεσεν Αὐτὴν πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ (Ἐφ. 4.12). Ὁ Καρδιογνώστης Κύριος, ἀφοῦ καλὸν ποιμένα προϊδών ἐν τῷ προσώπῳ Αὐτῆς, τὸν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τιθέντα ὑπὲρ τῶν προβάτων (Ἰω. 10.11) τοῦ λογικοῦ ποιμνίου Αὐτοῦ, ἔκρινεν ὅπως, ἐπὶ μακρὸν καὶ εὐλογημένον χρονικὸν διάστημα, χρηματίσητε ἐπὶ κεφαλῆς μιᾶς τῶν πλέον παλαιφάτων ἐν τῇ Κύπρῳ ἐπαρχιῶν. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς διακονίας Αὐτῆς εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Πάφου ἐκαλλωπίσθη αὕτη διὰ πολλῶν νέων Ἱερῶν Ναῶν, προωθοῦσε δυναμικῶς τὸ ἔργον εἰς τοὺς τομέας μορφωτικὸν καὶ νεολαίας καὶ ἑώρτασε πανηγυρικῶς τὴν 1950η ἐπέτειον ἀπὸ ἱδρύσεως αὐτῆς.

Ἀπὸ τὴν θέσιν τοῦ Προέδρου τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων θά ἤθελον νά τονίσω ὅλως ἰδιαιτέρως τὴν πολύχρονον συμβολὴν Αὐτῆς εἰς τὰς ἀγαθὰς σχέσεις μετὰ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, τὴν παντοτινὴν φροντίδα διὰ τὰς ἀνάγκας τοῦ Ρωσοφώνου ποιμνίου τῆς Ἁγιωτάτης Εκκλησίας τῆς Κύπρου. Ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα γεγονότα τοῦ παρελθόντος ἔτους διὰ τὴν ἐμπέδωσιν τῶν ἀδελφικῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν ἡμετέρων Ἐκκλησιῶν ἦσαν τὰ ἐγκαίνια τοῦ ἐν τῷ Ἐπισκοπείῳ Ρωσικοῦ Ἱεροῦ  Ναοῦ πρὸς τὶμὴν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καὶ Πάντων τῶν ἐν τῇ Ρωσσικῇ γῇ διαλαμψάντων Ἁγίων, αἱ πρεσβεῖαι τῶν ὁποίων ἄς ἐνδυναμώνουν Αὐτὴν ἐν τῇ ἐπιτελέσει τῆς ὑψηλῆς διακονίας Αὐτῆς εἰς πολλὰ καὶ ἀγαθὰ ἔτη.

Κατἀ ταύτην τὴν ἑόρτιον ἡμέραν ὁλοψύχως εὔχομαι τῇ Ὑμετέρᾳ Μακαριότητι εἰρήνην, ὑγείαν ἀδιάπτωτον καὶ κραταιὰν ἀντίληψιν παρὰ Θεοῦ εἰς τὴν οὐδόλως εὔκολον Πρωθιεραρχίαν Αὐτῆς.

Μετά τιμῆς καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης, διατελώ.

 

† ὁ Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων

ὁ Πρόεδρος τοῦ Τμήματος

Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων

τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας