Συγχαρητήρια επιστολή προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πασης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β’ απέστειλε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής.

Τῷ Μακαριωτάτῳ  Ἀρχιεπισκόπῳ Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κῳ κῳ Χρυσοστόμῳ Β’

Μακαριώτατε,

Ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐκλογῆς καὶ τῆς ἐνθρονίσεως Αὐτῆς εἰς τὸν Ἀποστολικὸν Θρόνον τῶν Προκαθημένων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καθὼς καὶ ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις Αὐτῆς εὐλαβῶς προσάγω Αὐτῇ τὰς συγχαρητηρίους μου προσρήσεις.

Ἐν ἀσκήσει τῆς ἐμπιστευθείσης Αὐτῇ ὑψηλῆς Πρωθιεραρχικῆς διακονίας Αὕτη ἐπιδιώκει κατὰ πάντα νά ἔχῃ ἐμπιστοσύνην εἰς τὸν Αρχιποιμένα Χριστὸν, τὸν Καλέσαντα Αὐτὴν εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ (Ἐφ. 4.12). Ἡ Πρωθιεραρχία Αὐτῆς χαρακτηρίζεται ὑπὸ ἰδιατέρας φροντίδος, τῆς ἐπιδεικνυομένης ὑπὸ τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος διὰ τὴν οἰκοδομὴν τοῦ ἐν Κύπρῳ ἐκκλησιαστικοῦ βίου καὶ τοῦ ἐνδιαφέροντος διὰ τὰς ἀνάγκας καὶ τὰς προσδοκίας τοῦ λογικοῦ Αὐτῆς ποιμνίου.

Κατὰ τὴν ἑόρτιον δι’ὅλην τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου ἡμέραν ταύτην εὔχομαι τῇ Ὑμετέρᾳ Μακαριότητι ἐνδυνάμωσιν κατ’ἄμφω, εὐφροσύνην πνευματικὴν καὶ πολλὰ ἔτη διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Μετὰ τιμῆς καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης, διατελῶ.

† ὁ Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων

ὁ Πρόεδρος τοῦ Τμήματος

Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων

τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας