Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος απέστειλε συγχαρητήριο γράμμα προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο εξ αφορμής των ονομαστηρίων του τελευταίου. 

Τῷ Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κῳ κῳ Ἱερωνύμῳ

Μακαριώτατε, ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ Ἀδελφὲ καὶ Συλλειτουργὲ,

Ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου Στριδώνος προσφέρω Αὐτῇ τὰς ἐγκαρδίους μου εὐχὰς καὶ προσρήσεις.

Αἱ πρεσβεῖαι τοῦ οὐρανίου προστάτου Αὐτῆς καὶ τὸ παράδειγμα τῆς ταπεινῆς καὶ ἐναρέτου βιοτῆς αὐτοῦ στηρίζουν Αὐτὴν εἰς τὴν ἄρσιν τοῦ δυσβαστάκτου σταυροῦ τοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐνδυναμώνουν εἰς τὴν μετὰ πάσης ἐπιμελείας ἄσκησιν τῆς ἀντεθείσης Αὐτῇ ὑψηλῆς διακονίας.

Εὔχομαι τῇ Ὑμετέρᾳ Μακαριότητι ἀκμὴν τῶν πνευματικῶν τέ καὶ σωματικῶν δυνάμεων καὶ πλούσια τὰ ἐλέη παρὰ τοῦ μόνου Κυρίου, τοῦ ἔχοντος ἀθανασίαν, φῶς οἰκοῦντος ἀπρόσιτον (Α’ Τιμ. 6.16), ἐνῶ τῷ θεοφιλεῖ Αὐτῆς ποιμνίῳ εἰρήνην καὶ πρόοδον.

Μετά τῆς ἀδελφικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης, διατελώ.

 

† ὁ Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν

Κύριλλος