Πραγματοποιήθηκε η Σύναξη των Προκαθημένων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε Σαμπεζύ –Γενεύης από 21 έως 28 Ιανουαρίου 2016. Παρέστησαν οἱ Προκαθήμενοι: Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος, Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος, Ἱεροσολύμων Θεόφιλος, Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν Κύριλλος, Σερβίας Εἰρηναῖος, Ρουμανίας Δανιήλ, Βουλγαρίας Νεόφυτος, Γεωργίας Ἠλίας, Κύπρου Χρυσόστομος, Ἀλβανίας Ἀναστάσιος καί Τσεχίας καί Σλοβακίας Ραστισλάβος, ἐνῷ ἐκωλύθησαν νά παραστοῦν οἱ Μακαριώτατοι Πατριάρχης Ἀντιοχείας Ἰωάννης, Μητροπολίτης Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας Σάββας καί ὁ Ἀρχιεπισκόπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος, ἐκπροσωπηθέντες ὅμως δι’ ἐπισήμων ἀντιπροσωπειῶν τῶν Ἐκκλησιῶν αὐτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς Συνάξεως, τήν Κυριακήν, 24ην Ἰανουαρίου 2016, ἐτελέσθη Συλλείτουργον εἰς τόν Σταυροπηγιακόν Ναόν τοῦ Ἀπ. Παύλου τῶν Προκαθημένων καί ἀρχηγῶν τῶν ἀντιπροσωπειῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πλήν τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας Ἀντιοχείας.

Οἱ Προκαθήμενοι ἐπεβεβαίωσαν τήν ἀπόφασιν αὐτῶν νά συγκληθῇ ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος. Αὕτη θά πραγματοποιηθῇ εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν τῆς Κρήτης ἀπό 16ης ἕως 27ης Ἰουνίου 2016.

Κατόπιν συμπληρώσεων καὶ διορθώσεων έγινε ομοφώνως δεκτό και παρεπέμφθη στην Σύνοδο το σχέδιο κειμένου Η Αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ. Σχέδδιο κειμένου της Συνόδου διά το θέμα Το Μυστήριον του Γάμου και τα κωλύματα αυτού υπεγράφη από τους αρχηγούς των αντιπροσωπειών όλων των κατά τόπους Εκκλησιών εκτός των Ορθοδόξων Εκκλησιών Γεωργίας και Αντιοχείας, της οποίας ο επικεφαλής εξέφρασε γραπτή διαφωνία με το περιεχόμενο του ἐν λόγῳ κειμένου. Επίσης η αντιπροσωπεία της κατά Αντιόχειαν Εκκλησίας δεν αποδέχθηκε το κείμενο του Κανονισμού της Οργανώσεως και Λειτουργίας της Συνόδου, το οποίο υπέγραψαν οι υπόλοιπες αντιπροσωπείες, οι οποίες συμμετείχαν στη Σύναξη.

Τά ἐπισήμως ἐγκριθέντα θέματα πρός ὑποβολήν εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον καί υἱοθέτησιν ὑπ’ αὐτῆς, επίσης εἶναι:  Ἡ Ὀρθόδοξος Διασπορά, τό Αὐτόνομον καί ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ, ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας καί ἡ τήρησις αὐτῆς, σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον. Συμφώνως προς την απόφαση της Συνάξεως των Προκαθημένων όλα τα εγκριθέντα κείμενα θα δημοσιευθούν.

Οἱ Προκαθήμενοι ἀπεφάσισαν ἐπίσης τήν σύστασιν Πανορθοδόξου Γραμματείας, τήν συμμετοχήν ἑτεροδόξων Παρατηρητῶν κατά τήν ἔναρξιν καί λῆξιν τῶν ἐργασιῶν, καί τήν κάλυψιν τῶν δαπανῶν τῆς Συνόδου.

Προσέτι, οἱ Προκαθήμενοι ἐξέφρασαν τήν στήριξιν αὐτῶν πρός τούς διωκομένους Χριστιανούς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τήν συνεχιζομένην ἀγωνίαν των διά τήν ἀπαγωγήν τῶν δύο  Μητροπολιτῶν, Παύλου Yazigi τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καί Γρηγορίου Yohanna Ibrahim τῆς Συροϊακωβιτικῆς Ἐκκλησίας.

Αἱ ἐργασίαι τῆς Συνάξεως ἔληξαν τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 27ης Ἰανουαρίου 2016, μέ τόν καταληκτήριον χαιρετισμόν τοῦ Προέδρου αὐτῆς Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου.

Μετά τη λήξη των εργασιών της Συνάξεως αναχώρησε εις τα ίδια η αντιπροσωπεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας με επικεφαλής τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου και την οποία συναποτελούσαν ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και Πάσης Ουκρανίας Ονούφριος, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας και ο Πρωθιερέας Νικόλαος Μπαλασώφ, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΕΣ.