Την επιστολή του με ευχές για τα ονομαστήρια αυτού απέστελε στον Παναγιώτατο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας. Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή.

Παναγιώτατε,

Τῇ ἡμέρᾳ μνήμης τοῦ οὐρανίου Ὑμῶν προστάτου, τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου, εὐλαβῶς ὑποβάλλω τὰς συγχαρητηρίους μου εὐχὰς καὶ προσρήσεις ἐπὶ τοῖς ὁνομαστηρίοις Ὑμῶν.

Ἡ δοθεῖσα τοῖς Ἐπισκόποις ἀποστολικὴ ἐντολὴ τὴν παρακαταθήκην φύλαξον (Α’Τιμ. 6.20) ἐκφράζει σαφῶς τὴν οὐσία τοῦ λειτουργήματος τῶν προεστώτων τῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων, ἡ ὁποία ἔγκειται εἰς τὴν διαφύλαξιν τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν περιφρούρησιν αὐτῆς άπὸ αἰρέσεων καὶ διχασμῶν. Εἰς τὴν Πατριαρχίαν τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος ἐκδηλοῦται ἐντόνως τὸ αἰσθημα εὐθύνης ἔναντι τὴς Παραδόσεως καὶ τὴς ἑνότητος τῆς ὑπὸ τῆς Ὑμετέρας πηδαλιουχίας Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Παρόμοιον ζήλον ἐπιδεικνύει Αὕτη διὰ τὴν σύγκλησιν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κληθησομένης ἵνα δώσει πειστικὰς ἀπαντήσεις εἰς τὰς προκλήσεις τῆς συγχρόνου ἐποχῆς.

Ἀναπέμπω τὰς προσευχὰς μου πρὸς τὸν Πανοικτίρμονα Θεὸν ὅπως ἐνισχύῃ τὴν Ὑμετέραν Παναγιότητα δαψιλῶς ἐν τῇ ἐπιτελέσει τοῦ ἔργου Ὑμῶν καὶ εἰς ἐκάστοτε ἀναλαμβανομένη ὑφ’Ὑμῶν φροντίδα. Εἴησαν τὰ ἔτη Ὑμῶν πολλά καί ἀγαθά!

Μετά τιμῆς καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης, διατελῶ.

 

+ Ἱλαρίων, ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ

Πρόεδρος τοῦ Τμήματος

Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων

τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας