Ευχές για την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού απέστειλε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, προς τους Αγιωτάτους και Μακαριωτάτους Προκαθημένους και Προέδρους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών: Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο, Αλεξανδρείας Θεόδωρο Β’, Αντιοχείας Ιωάννη Ι’,  Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’, Γεωργίας Ηλία Β’, Σερβίας Ειρηναίο, Ρουμανίας Δανιήλ, Βουλγαρίας Νεόφυτο, Κύπρου Χρυσόστομο, Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστάσιο,  Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας Σάββα, Τσεχίας και Σλοβακίας Ραστισλάβ, πάσης Αμερικής και Καναδά Τύχωνα.

Το συγχαρητήριο Γράμμα έχει ως ακολούθως:

Τῇ λαμπρᾷ ταύτῃ ἡμέρᾳ τῆς μεγίστης χαράς ἐπὶ τῷ θριάμβῳ τῆς ζωὴς καὶ τῇ νίκῃ κατὰ τοῦ θανάτου δέξασθε τὰς ἐγκαρδίους μου προσρήσεις διά τὸ Ἅγιον Πάσχα:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχῆς (Κανών τοῦ Πάσχα, Ὠδή Ζ’). Ἡ ἀνάστασις τοῦ πρωτοτόκου ἐκ τῶν νεκρῶν (Κολ. 1.18) Χριστοῦ συναρπάζει τὸ πνεύμα ἡμῶν καὶ ἀνάγει τὴν σκέψιν εἰς τὸ μυστήριον τοῦ ἀφάτου ἐλέους τοῦ Θεοὺ πρὸς τὸν πεπτωκότα ἄνθρωπον. Ἀπ᾽ ἀρτί ἀρχίζει ἡ ἀνάβασις τῆς ἀνθρωπίνου φύσεως πρὸς τὴν θέωσιν καὶ θεμελιοῦται ἠ πίστις ἡμῶν εἰς τὴν μέλλουσαν κοινὴν ἀνάστασιν.

Ἐδεήθημεν Θεοῦ σαρκουμένου καὶ νεκρουμένου, ἵνα ζήσωμεν· συνενεκρώθημεν, ἵνα καθαρῶμεν· συνανέστημεν, ἐπειδὴ συνενεκρώθημεν· συνεδοξάσθημεν, ἐπειδὴ συνανέστημεν, λέγει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος (Λόγος 45, Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα).

Αἰτούμενος παρὰ τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ ἵνα πληροῖ τὴν καρδίαν Ὑμῶν μέ ἀναστάσιμην χαράν καὶ ἐνδυναμώνῃ Ὑμᾶς πλουσίως εἰς τὸ ὑψηλὸν ἔργον ὡς Προκαθημένου, μετά τῆς ἐν Κυρίῳ εὐλαβοῦς ἀγάπης, διατελῶ.

 

† Ἱλαρίων, ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ,

Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν

Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας