Στον Πάνσεπτο Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου προσεκύνησαν οι Προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών Ρωσίας και Ιεροσολύμων στις 9 Νοεμβρίου 2012, την πρώτη ημέρα της ειρηνικής επισκέψεως του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου προς τη Σιωνίτιδα Εκκλησία.

Εισελθόντες στο Ναό οι δυο Πατριάρχες ασπάσθησαν το λίθο Αποκαθηλώσεως. Ενώπιον του Ιερού Κουβουκλίου ανεγνώσθη η σχετική ευαγγελική περικοπή περί της Αναστάσεως του Χριστού. Εν συνεχείᾳ οι Προκαθήμενοι των δυο τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών προσεκύνησαν το μεγάλο ιερό σέβασμα του Παναγίου Τάφου.

Στο Καθολικό ετελέσθη η ευχαριστήρια δοξολογία προεξάρχοντος του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου. Ληξάσης της ακολουθίας τον Ρώσο Προκαθήμενο προσφώνησε ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης Θεόφιλος, τονίσας ειδικότερα:

«Ἡ Ἑκκλησία τῆς Ἁγίας Σιών, ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Τόπων, ἡ Ἑκκλησία τῆς γῆς τῆς ἐπαγγελίας καί τῶν προφητῶν, ἡ Ἑκκλησία τῆς ἐνσάρκου ἐμφανείας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ Ἑκκλησία τοῦ ὑπερῴου καί τῆς Πεντηκοστῆς, ἡ Ἑκκλησία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν μαρτύρων καί τῶν ὁσίων ἀσκητῶν, ὑποδέχεται σήμερον ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει εἰς τούς κόλπους αὐτῆς τήν ἀδελφήν Ἑκκλησίαν τῆς Ρωσίας, τήν Ἑκκλησίαν τοῦ ἁγίου Βλαδιμήρου καί τῆς ἁγίας βασιλίσσης  Ὄλγας, τήν Ἑκκλησίαν τῶν μεγάλων στάρετς καί τῶν ἀναριθμήτων νεομαρτύρων εἰς τό πρόσωπον τοῦ σεπτοῦ αὐτῆς Προκαθημένου, τῆς λίαν ἀγαπητῆς καί περισπουδάστου  Ἡμῖν Μακαριότητος καί τῆς τιμίας Αὐτῆς συνοδείας, πραγματοποιούσης κατ᾿ αὐτάς  τήν «εἰρηνικήν Αὐτῆς ἐπίσκεψιν» παρ᾿ Ἡμῖν.

Ἐπί τῷ λίαν σημαντικῷ γεγονότι τούτῳ διά τήν ζωήν τῶν ἁγιωτάτων Ἑκκλησιῶν Ἡμῶν ἡ Ὑμετέρα λίαν ἀγαπητή καί περισπούδαστος Ἡμῖν Μακαριότης ἐγένετο δεκτή ἐν πάσῃ τιμῇ ἐν ἐπισήμῳ ὑποδοχῇ εἰς τήν εἴσοδον τῆς παλαιᾶς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων παρά τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ, παρουσίᾳ ἀντιπροσώπων Ἡμῶν μελῶν τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἡμῶν Ἀδελφότητος, τῶν ἐκπροσώπων τῶν Χριστιανικῶν Ἑκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς καί τῶν τοπικῶν πολιτικῶν παραγόντων,  ἐκεῖθεν  δέ ἐν πομπῇ ἐπισήμῳ, Ἡμεῖς προσωπικῶς ὑπεδέχθημεν Ὑμᾶς εἰς τήν Πύλην τοῦ παλαιφάτου ἡμῶν Πατριαρχείου καί τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων προσήλθομεν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τό Κωσταντίνειον τοῦτο σέμνωμα τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως, νῦν δέ ἐν δέει καί εὐλαβείᾳ προσκυνοῦμεν ἐπί τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου καί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ τά ἴχνη τοῦ σαρκί σταυρωθέντος, παθόντος καί ταφέντος καί ἐνδόξως τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ Ἀναστάντος Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Αντιφωνώντας ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος ανέφερε:

«Μακαριώτατε Πατριάρχα της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλε, Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι Αρχιερείς, Αγαπητοί πατέρες, αδελφοί και αδελφές.

Τρόμος και χαρά πληρούν την καρδιά μου κάθε φορά καθώς επισκέπτομαι αυτό το μεγαλύτερο επί της γης ιερό προσκύνημα του Ζωοδόχου και Παναγίου Τάφου του Κυρίου. Τρόμος, διότι πλησιάζω ένα μεγάλο ιερό: έναν τόπο του σταυρικού αγώνος του Ενσαρκωθέντος Θεού διά τη σωτηρία όλου του κόσμου από τις αμαρτίες, έναν τόπο, όπου ο Θεός ετάφη κατά σάρκα, αλλά δεν έπαυσε να επιτελεί το λυτρωτικό Αυτού έργο, διά της ψυχής κατελθών εις τον Άδην και εξάξας εκείθεν τους δεσμώτες του, έναν τόπο, όπου δυνάμει της Θειότητος Αυτού ανέστῃ και έντρομους κατέστησε τους δεσμοφύλακες. Χαρά, διότι θανάτῳ Αυτού ο Κύριος πάτησε τον θάνατο, νίκῃ Αυτού ελευθέρωσε όλη την ανθρωπότητα από τη δουλεία της αμαρτίας και μας άνοιξε τις πύλες της Βασιλείας Αυτού. Πράγματι όπως είπε ο προπάτωρ  Ιακώβ: ὡς φοβερὸς ὁ τόπος οὗτος· οὐκ ἔστι τοῦτο ἀλλ᾿ ἢ οἶκος Θεοῦ καὶ αὕτη ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ (Γεν. 28. 17).

Είναι όνειρο κάθε χριστιανού όπως, έστω και μια φορά στη ζωή, καταξιωθεί να βρεθεί στους Αγίους Τόπους, να πορευθεί την οδό του Μαρτυρίου, να προσκυνήσει τα μέρη, όπου βάδιζαν τα  βήματα του Κυρίου, να ασπασθεί τον λίθο, όπου έκειτο το Σώμα του Ιησού, Ζωοδόχο και Θαμμένο.

Ο Κύριος με αξίωσε να επισκεφθώ επανειλημμένως αυτά τα μεγάλα χριστιανικά προσκυνήματα. Αλλά η παρούσα μου επίσκεψη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στους Αγίους Τόπους διά να προσευχηθώ εκπροσωπών όλη τη Ρωσική Εκκλησία, η οποία το έτος 2009 με εξέλεξε τον Προκαθήμενο Αυτής. Και σήμερον μου φέρνει μεγάλη χαρά εις τον ιερό αυτό χώρο να προσαγορεύσω θερμώς την πεφιλημένη Μακαριώτητά Σας και την περι Υμάς τετιμημένη Ιεραρχία και τον ιερό κλήρο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Ως προσκυνητές εκ Ρωσίας, Ουκρανίας, Λευκορωσίας, Μολδαβίας και άλλων χωρών της Αγίας Ρωσίας αφίχθημεν στην Αγία Πόλη όπως ομοψύχως υποβάλουμε τα βαθύτερα μας σέβη προς την απ΄αιώνος φύλακα των Παναγίων Προσκυνημάτων της Παλαιστίνης την Αγιωτάτη Μητέρα των Εκκλησιών. Αυτό το σεβασμό οι λαοί μας τον τρέφουν στο διάβα πολλών αιώνων οι οποίοι μεσολάβησαν από την στιγμή της κοινής τους βαπτίσεως στα ύδατα του Δνείπερου. Θέλουμε να ανανεώσουμε τα αδελφικά μας συναισθήματα, να αναθερμάνουμε τις καρδιές μας με τη ζέση της αμοιβαίας αγάπης και εν ειρήνῃ του Χριστού και ενότητί μας να αναπέψουμε κοινή ευχαριστία και δέηση υπέρ ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων σωτηρίας.

Η ειδική μας δέηση είναι υπέρ της ειρήνης της Ιερουσαλήμ και όλης της Ανατολής, η οποία διέρχεται σήμερα δύσκολη εποχή, όπως επί του τόπου της μεγάλης νίκης του Χριστού επικρατήσει μεταξύ των ανθρώπων ειρήνη και συμφωνία.

Η χάρις του Εσταυρωθέντος, Αναστάντος και Αναληφθέντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ειη μετά πάντων ημών. Αμήν».

Αμέσως μετά ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος και ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόφιλος ανέβησαν στον Φοβερό Γολγοθά, όπου προσεκύνησαν τον τόπο της Σταυρώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.