Την αδελφική συζήτηση είχε ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης Θεόφιλο Γ΄ στις 9 Νοεμβρίου 2012 στην Αίθουσα Θρόνου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Στη συνάντηση παρέστησαν μέλη της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιεροσολύμων: οι Μητροπολίτες Ναζαρέτ Κυριακός, Καπιτωλιάδος Ησύχιος, Ελευθερουπόλεως Χριστόδουλος Γέρων Δραγουμάνος, Φιλαδελφείας Βενέδικτος, οι Αχιεπίσκοποι: Αβήλων Δωρόθεος, Κωνσταντίνης Αρίσταρχος, Γέρων Αρχιγραμματεύς, Θαβωρίου Μεθόδιος κ.α.

Από πλευράς της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας ήταν παρόντες: ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Επίσκοπος Σολνετσνογκόρσκ Σέργιος, Διευθυντής της Διοικητικής Γραμματείας του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Πρόεδρος του Συνοδικού Τμήματος Πληροφοριών κ. Β. Λεγκοΐντα, ο πρωθιερέας Νικόλαος Μπαλασώφ, Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΕΣ, ο πρωθιερέας Ίγκορ Γιακιμτσούκ, Γραμματέας του ΤΕΕΣ επί των διορθοδόξων σχέσεων, ο βοηθός του Προέδρου του ΤΕΕΣ πρωτοδιάκονος Βλαδίμηρος Ναζάρκιν και ο τελών χρέη Ιδιαίτερου του Πατριάρχου κ. Μ. Κούξωφ.

Τον Πατριάρχη Κύριλλο προσφώνησε ο Προκαθήμενος της Σιωνίτιδος Εκκλησίας ως εξής:

«Προσκυνήσαντες μόλις σύν Θεῷ τόν Τίμιον Σταυρόν καί  ὑμνήσαντες καί δοξάσαντες τήν τοῦ Χριστοῦ Ἁγίαν Ἀνάστασιν ἐπί τοῦ  Φρικτοῦ Γολγοθᾶ καί τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου ἐν τῷ  Πανιέρῳ  Ναῷ  τῆς  Ἀναστάσεως,  ἀνήλθομεν νῦν  εἰς τά Πατριαρχεῖα,  εἰς τήν ἀπ’ αἰώνων ἕδραν ταύτην τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων, τῆς πόλεως τοῦ Βασιλέως τοῦ Μεγάλου.

Ἐν ταύτῃ μετά περιχαρείας πολλῆς, ἀγάπης ἀδελφικῆς  εἰλικρινοῦς καί τελείας καί τιμῆς ἰδιαζούσης ὑποδεχόμεθα καί χαιρετίζομεν καί προσφωνοῦμεν διά τοῦ «εὗ παρέστητε» Ὑμᾶς,  τόν λίαν ἀγαπητόν Ἡμῖν καί περισπούδαστον ἐν Χριστῷ ἀδελφόν Μακαριώτατον Πατριάρχην τῆς Ἁγιωτάτης ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, τόν ἀγαπήσαντα τά σκηνώματα Σιών τῆς Ἁγίας, ἐπισκεφθέντα αὐτά πολλάκις εἰς τό παρελθόν, ἐλθόντα δέ νῦν, ἵνα ἐπισκεφθῇ αὐτά καί ἐν τῇ καθιερωμένῃ κατά τήν τάξιν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας «εἰρηνικῇ ἐπισκέψει» μετά τήν ἐπαξίαν ἐκλογήν Ὑμῶν εἰς τήν ποιμαντορικήν οἰακοστροφίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς μεγάλης καί εὐσεβοῦς χώρας τῆς Ρωσίας καί τήν θεόθεν κλῆσιν Ὑμῶν, ὅπως ὁδηγήσητε  αὐτήν  εἰς τήν νέαν  ἀναγεννητικήν  καί  ἀνακαινιστικήν πορείαν  αὐτῆς, τήν ὁποίαν  αὕτη  ἀκολουθεῖ μετά τόν ἀπηνῆ  διωγμόν εἰς βάρος αὐτῆς, ὁ ὁποῖος ναί μέν ἐταλάνισε, κατεβασάνισε καί κατεπόνησε, οὐχ ἧττον  ὅμως  δέν  κατέβαλεν  αὐτήν, δέν κατίσχυσεν  αὐτῆς, ἀλλ’ ἔδωσεν αὐτῇ ἀφορμήν,  ἵνα ἐξέλθη ἐκ τῆς δοκιμασίας  δυνατωτέρα  καί ἐνδοξοτέρα.

 

Ἐν τῇ ἀφάτῳ, ὅθεν, χαρᾷ ὡς ἐκ τῆς παρουσίας τῆς Ὑμετέρας λίαν ἀγαπητῆς καί περισπουδάστου Ἡμῖν Μακαριότητος εἰς τό κατά τόν προκάτοχον Ἡμῶν ἀείμνηστον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων Δοσίθεον,  ἱερόν «ὀσπίτιον» τῆς Γεραρᾶς ἡμῶν Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ ἡμετέρου παλαιφάτου Πατριαρχείου, εὐχόμεθα Αὐτῇ ἐκ μυχίων ὑγιείαν, εὐστάθειαν, εὐλογημένην, πλουσίαν εἰς πνευματικάς ἐμπειρίας προσκυνηματικήν θεωρίαν καί εὐόδωσιν τῶν ἔργων Αὐτῆς καί τῆς Ἐκκλησίας, ἥν Αὕτη ποιμαίνει, ἐν πᾶσι πρός  δόξαν τοῦ εὐλογημένου ὀνόματος τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν».

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόφιλος απένειμε στον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο Μεγαλόσταυρό του Τάγματος του Αγίου και Ζωοποιού Τάφου.

Εν συνεχείᾳ αντιφώνησε ο Αγιώατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος:

«Εκ βαθέων καρδίας ευχαριστώ τη Μακαριώτητά Σας διά την ευγενή πρόσκληση όπως επισκεφθώ το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τη θερμή φιλοξενία της οποίας τυγχάνω στους Αγίους Τόπους.

Η παρούσα επίσκεψή μου είναι κυρίως προσκυνηματική περιήγηση στην Αγιωτάτη Εκκλησία Ιεροσολύμων, Μητέρα πασών των Εκκλησιών και αφετηρία απ΄ όπου η Καλή Είδηση διαδόθη από τους Αγίους Αποστόλους σε όλη την οικουμένη. Εμείς στη Ρωσία πάντα είχαμε ιδιαίτερη σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία Ιεροσολύμων και τους Προκαθημένους αυτής. Ενθυμούμεθα πάντα ότι οι Πατριάρχες Ιεροσολύμων στον Πανάγιο Τάφο αναπέμπουν δεήσεις υπέρ των Ορθοδόξων χριστιανών τόσο της βιβλικής περιοχής, όσο και  όλης της οικουμένης.  Τις αγίες Σας ευχές εκζητούμεθα Μακαριώτητε υπέρ της Εκκλησίας της Ρωσίας και των λαών της Αγίας Ρωσίας, τους οποίους ποιμαίνει.

Η φράση «Γη Αγία» δεν αποτελεί ανθρώπινο εφέυρημα. Ο ίδιος ο Κύριος είπε στον Άγιο Προφήτη Μωϋσή: Ὁ γὰρ τόπος, ἐν ᾧ σὺ ἕστηκας, γῆ ἁγία ἐστί (Εξ. 3. 5). Εάν αυτό ειπώθηκε διά την έρημο πλησίον του Όρους Χωρήβ, όπου έγινε η εν τῃ Φλεγομένῃ Βάτῳ θεοφάνεια, πόσο μάλλον αγιότοκος ανεδείχθη η Παλαιστίνη.  Εδώ ήταν όπου εγεννήθη, κήρυξε, εσταυρώθη και ετάφη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Εδώ ήταν όπου Αυτός ανέστη ενδόξως εκ νεκρών. Εδώ ήταν, όπου ο Κύριος εθεμελίωσε την Εκκλησία και επίσης στους Αγίους Τόπους το Πνεύμα του Κυρίου επιφοίτησε στους Αποστόλους χορηγούντας αυτούς τη χάρη όπως διαδωθεί η Εκκλησία έως τα πέρατα της γης.

Όπως μετά την Αγία Πεντηκοστή στην Ιερουσαλήμ ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν (Πραξ. 2. 6), έτσι και σήμερον η Αγία Πόλη αποτελεί πόλο έλξεων πιστών από κάθε γωνιά της υφηλίου. Στους δρόμους της ακούγεται κάθε γλώσσα και διάλεκτος. Θέλω να ευχαριστήσω τη Μακαριώτητά Σας, φύλακα των μεγάλων προσκυνημάτων, διά την πατρική φροντίδα την οποία επιδεικνύετε προς την Ρωσική Εκκλησιαστική Αποστολή και τα πλήθη προσκυνητών από τις χώρες της δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου Μόσχας, που καταφθάνουν εδώ. Στην καρδιά μου θα διατηρώ για πάντα τις καλύτερες αναμνήσεις από την επίσκεψη προς τα μεγάλα χριστιανικά προσκυνήματα, όπου ευρέθην και πάλιν συνοδείᾳ της Μακαριώτητός Σας.

Θέλω να ευχηθώ στην Αγιοσύνη Σας σωματική δύναμη και την πανίσχυρη βοήθεια του Θεού στην Πατριαρχική Σας διακονία, ενώ στο θεοφιλές ποίμνιό Σας ειρήνη και την άνωθεν ενίσχυση σ΄ αυτή τη δύσκολη εποχή, την οποία διέρχονται σήμερα οι χριστιανοί της Μέσης Ανατολής.

Θέλω και πάλιν να Σας ευχαριστήσω διά την ύψιστη διάκριση και την παρεχόμενη φιλάδελφη φιλοξενία, της οποίας τυγχάνω τόσο εγώ προσωπικά, όσο και η τιμία αντιπροσωπεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας από πρώτες κιόλας στιγμές της παραμονής μας στους Αγίους Τόπους».