Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος ευχήθηκε στον Εξοχώτατο κ. Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή την ανάδειξή του ως Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Κύριον Κυριάκον Μητσοτάκην  

Ἐξοχώτατε,

Ἐπὶ τῇ ἀναδείξει  Αὐτῆς εἰς τὴν ὑψηλὴν θέσιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας προσφέρω Αὐτῇ τὰς ἐγκαρδίους μου συγχαρητηρίους εὐχὰς καὶ προσρήσεις.

Μεγάλη εἶναι ἡ εὐθύνη, ἥτις ἀνετέθη εἰς τὸ πρόσωπον Αὐτῆς διὰ τὴν περαιτέρω οἰκονομικὴν, κοινωνικὴν καὶ πολιτικὴν ἀνάπτυξιν τῆς χώρας. Μετὰ Αὐτῆς οἱ κάτοικοι τῆς Ἑλλάδος συνδέουν τὰς προσδοκίας αὐτῶν διὰ τὴν ἐμπέδωσιν τῆς σταθερότητος, τὴν οἰκοδόμησιν τῆς εἰρήνης καὶ τῆς πολιτικῆς ὁμονοίας.

Ἡ φιλία πολλῶν αἰώνων μεταξὺ τῶν ἡμετέρων λαῶν ἐρείδεται εἰς μεγάλον βαθμὸν ἐπὶ τῆς κοινῆς πίστεως καὶ τῆς προσηλώσεως εἰς τὰς Ὀρθοδόξους παραδόσεις. Ἐκφράζω τὴν ἐλπίδα ὅτι ἐν τῷ ἔργῳ Αὐτῆς ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον Αὕτη θὰ ἐπιδεικνύει διὰ την προώθησιν τῶν πνευματικῶν καὶ τῶν πολιτιστικῶν δεσμῶν μεταξὺ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ρωσσίας.

Εὔχομαι Αὐτῇ δυνάμεις, συναντίληψιν παρὰ Θεοῦ καὶ ἐπιτυχίας εἰς τὸ ἐπικείμενον ἔργον, ἐνῶ πάσι τοῖς κατοίκοις τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας εὐημερίαν καὶ εἰρήνην.

Μετὰ σεβασμοῦ, διατελῷ.

ὁ Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν

Κύριλλος