Ο Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας ευχήθηκε στον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ελλάδος για την επέτειο της αναρρήσεως αυτού στον Θρόνο των Αρχιεπισκόπων Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Ακολουθεί το κείμενο. 

Τῷ Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Άθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος

κῳ κῳ Ἱερωνύμῳ

Μακαριώτατε,

Ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἀναρρήσεως Αὐτῆς εἰς τὸν Θρόνον τῶν Ἀρχιεπισκόπων Ἀθηνῶν δέξασθε τὰς ἐγκαρδίους μου ευχὰς καὶ προσρήσεις.

Ὁ Πανοικτίρμων Θεὸς ἐξέλεξεν Αὐτὴν εἰς τὴν ὑψηλὴν διακονίαν ταύτην πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν πιστῶν, «εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφ. 4.12). Ὅλα τὰ χρόνια ταῦτα, δι’ ἀγάπης καὶ συνέσεως, στηριζομένη ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν Αὐτῆς Ἀρχιερέων, Αὕτη διδάσκει τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ νά ἔχει πίστιν, εὐσέβειαν καὶ ὑπομονήν (Α’ Τιμ 6.11), κατευθύνουσα τὴν νοητὸν ὁλκάδα τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὸν εὔδιον λιμένα τοῦ Χριστοῦ.

Κατὰ τὴν εὔσημον ἡμέραν ταύτην, μετέχων τῆς χαρᾶς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εὔχομαι καὶ προσεύχομαι ὅπως ὁ Θεὸς ἐνδυναμώνῃ Αὐτὴν εἰς τὸν ἀγῶνα Αὐτῆς ὡς Προκαθημένου.

Μετὰ  τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης, διατελῶ.

 

ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων,

ὁ Πρόεδρος τοῦ Τμήματος

Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων

τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας