Ο Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας ευχήθηκε στον Προκαθήμενο της Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας Παναγιώτατο Πατριάρχη Βαρθολομαίο για τα ονομαστήρια αυτού. Ακολουθεί η επιστολή. 

Τῷ Παναγιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ

κῳ κῳ Βαρθολομαίῳ

Παναγιώτατε,

Εὐλαβῶς ὑποβάλλω Αὐτῇ τὰς συγχαρητηρίους μου προσρήσεις ἐπὶ τῇ ἀγομένῃ, κατὰ τὴν ἡμέραν μνήμης τοῦ οὐρανίου Αὐτῆς προστάτου, τουτέστι τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου, ἐπετείῳ τῶν ὀνομαστηρίων Αὐτῆς.

Δι’ἀποδόσεως τιμῆς πρὸς τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους, τῶν ὁποίων εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν (πρβλ.Ψαλμ. 18.5), ἡ Ἁγία Ἐκκλησία ἐπιβεβαιοῖ τὴν πιστότητα αὐτῆς εἰς τὴν Ἁγίαν Παράδοσιν, τὴν ἀναγομένην τὴν Παράδοσιν εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ Χριστοῦ καὶ διὰ τούτων εἰς Αὐτὸν τὸν Κύριον.

Ἡ τιθεμένη ἐπὶ τὴν λυχνίαν ὑψηλὴν τῆς Πρωθιεραρχίας, Αὕτη, Παναγιώτατε, τύπος γεγένηται τῶν πιστῶν ἑνὸς ἐπαξίου κατόχου καὶ φύλακος τῆς Ἀποστολικῆς παραδόσεως ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ (Α’Τιμ. 4.12).

Κατ’αὐτὴν τὴν εὔσημον δι΄Αὐτὴν καὶ διὰ σύμπασαν ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν ἡμέραν, εὔχομαι τῇ Ὑμετέρᾳ Παναγιοτητι μακροημέρευσιν καὶ ἐνδυνάμωσιν παρὰ Θεοῦ εἰς τὴν Πατριαρχείαν Αὐτῆς, ἐνῶ παντὶ τῷ χριστεπωνύμῳ ποιμνίῳ Αὐτῆς εἰρήνην καὶ ἐν Κυρίῳ χαρὰν.

Μετὰ τιμῆς πάντοτε καὶ ἐν Κυρίᾳ ἀγάπης, διατελῶ.

† Ἱλαρίων, ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ

Πρόεδρος τοῦ Τμήματος

Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων

τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας