Ευχές επί τῃ επετείῳ της εκλογής και τοις ονομαστηρίοις του προς τον Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου Χρυσόστομο απέστειλε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής. 

Μακαριώτατε,

         Ἐπὶ ταῖς σημαντικαῖς καὶ νῦν ὑπὸ τοῦ πληρώματος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἑορταζομένοις ἡμερομηνίαις, δηλονότι τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐκλογῆς καὶ ἐνθρονίσεως Ὑμῶν ὡς Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καθώς καὶ τῇ ἡμέρᾳ μνήμης τοῦ οὐρανίου Ὕμῶν προστάτου δέξασθε τὰς ὁλοθύμους μου εὐχὰς καὶ προσρήσεις.

         Ὑπὸ τοῦ Ἀρχιποιμένος Χριστοῦ λαβοῦσα τὸν κλήρον τῆς Πρωθιεραρχίας Αὕτη μετά ζήλου ἐπιτελεῖ τὴν πολυεύθυνον Αὐτῆς διακονίαν, ἐπαγωνιζόμενη τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει (Ἰουδ. 3). Ἐν τῇ μερίμνῃ Αὐτῆς διὰ τὴν πνευματικὴν καὶ οἰκονομικὴν εὐσταθείαν τοῦ ἐμπιστευθέντος Αὐτῇ λογικοῦ ποιμνίου Αὕτη πάντοτε μεθ’ἀγάπης παρέχει τὴν προσήκουσαν ποιμαντικὴν φροντίδα καὶ εἰς τὸ Ρωσόφωνο ποίμνιο τῆς ὁμοδόξου Κύπρου.

Ἐν τῇ εύσἡμῳ ἡμέρᾳ ταύτῃ εὔχομαι τῇ Ὑμετέρᾳ Μακαριότητι ἀδιἀπτωτον ὑγείαν καὶ κραταιὰν ἀντίληψιν τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν Ὑμετέραν Πρωθιεραρχίαν.

         Μεθ’ ἀγάπης διατελῶ.

 

+ ὁ Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων

Πρόεδρος τοῦ Τμήματος

Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων

τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας