Συγχαρητήρια επιστολή εξ αφορμής της επετείου εκλογής και ενθρονίσεώς του απέστειλε προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου Χρυσόστομο ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος. Ακολουθει το κείμενο της επιστολής.

Τῳ Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κῳ κῳ Χρυσοστόμῳ

           Μακαριώτατε καὶ πεφιλημένε ἐν Κυρίῳ ἀδελφέ καὶ συλλειτουργὲ ἡμῶν ἐνώπιὸν τοῦ ἱεροῦ θησιαστηρίου. Ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις καὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Ὑμῶν ἐκλογῆς καὶ ἐνθρονίσεως εἰς τὴν ἔδραν τῆς παλαιφάτου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου προσφέρω τῇ Ὑμετέρᾳ Ἁγιοσύνῃ τὰς ὁλοθύμους μου εὐχὰς καὶ προσρήσεις.

         Ἐν τῇ ὑψηλῃ καὶ πολυευθύνῳ Πρωθιεραρχικῇ διακονίᾳ Αὕτη, ἐνδυναμούμενη ὐπὸ τῆς μεσιτείας τοῦ οὐρανίου Αὐτῆς προστάτου Ἁγιόυ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἐπιδιώκει ὅπως κατά πάντα «τύπος γίνει τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ» (Α’ Τιμ. 4.12).

         Ἐν τῇ ἁγίᾳ ἡμέρᾶ ταύτῃ συγχαίρων Ὑμῖν εὔχομαι τῇ Ὑμετέρᾳ Μακαριότητι τὸ πλήρωμα τῶν κατ΄ἄμφω δυνάμεων, ἄφθόνα τὰ ἐλέη παρά τοῦ Πανοικτίρμονος Θεοῦ, ἐνὼ τῷ φιλοχρίστῳ Ὕμῶν ποιμνίῳ εἰρήνην καὶ προκοπην.

         Μετὰ τῆς ἀδελφικῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης διατελῶ.

 

† ὁ Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν

Κύριλλος