Άμα τη αφίξει του στην Αθήνα, απόγευμα της 1ης Ιουνίου 2013,  ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος μετέβη στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρειοπαγίτου Κολωνακίου, όπου προεξήρχε της συντομης δοξολογίας.

Στο Ναό επίσης παρέστησαν ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος με την πλειάδα Αρχιερέων, μέλη της συνοδείας του Πατριάρχου Κυρίλλου: ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Επίσκοπος Σολνετσνογκόρσκ Σέργιος, Διεθυντής της Διοικητικής Γραμματείας του Πατριαρχείου Μόσχας, ο κ. Β. Λεγκοΐντα, Πρόεδρος του Συνοδικού Τμήματος Πληροφοριών, ο Πρωθιερέας Νικόλαος Μπαλασώφ, Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΕΣ, ο Πρωθιερέας Ίγκορ Γιακιμτσούκ, Γραμματέας του ΤΕΕΣ επί των διορθοδόξων σχέσεων, ο πρωτοδιάκονος Βλαδίμηρος Ναζάρκιν, βοηθός του Προέδρου του ΤΕΕΣ, ο κ. Μ. Κούξωφ, Διευθυντής του Ιδιαίτερου Γραφείου του Πατριάρχου.

Η ακολουθία τελείτο σε κατάμεστο από Έλληνες, Ρώσους, Ουκρανούς, Σέρβους κλπ. Ναό. Επίσης παρεβρέθηκε ο Πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ελληνική Δημοκρατία κ. Β. Τσχικβισβίλι.

Ληξάσης της δοξολογίας τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλος προσφώνησε ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε: «Μέ με­γά­λη χαρά δο­ξο­λο­γοῦ­με τόν Τρι­α­δι­κό Θεό, ὁ ὁποῖ­ος μᾶς κα­τα­ξί­ω­σε μέ τή Χάρη Του νά ἀν­τα­πο­δώ­σου­με τή συγ­κι­νη­τι­κή φι­λο­ξε­νία, τήν ὁποία μᾶς ἐπε­φυ­λά­ξα­τε ἕνα χρό­νο πρίν, καί νά Σᾶς ὑπο­δε­χθοῦ­με στήν ἱερή καί παύ­λεια ἀπο­στο­λι­κή μας ἕδρα. Σᾶς ἀσπα­ζό­με­θα φι­λα­δέλ­φως ἐξ ὀνό­μα­τος σύμ­παν­τος τοῦ πλη­ρώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος καί στό τί­μιο πρό­σω­πο τῆς Ὑμε­τέ­ρας Μα­κα­ρι­ό­τη­τος καί τῆς Συ­νο­δεί­ας Σας χαι­ρε­τί­ζου­με νο­ε­ρῶς τή σε­βα­σμία Ἱε­ραρ­χία, τόν ἱερό κλῆ­ρο, τίς μο­να­στι­κές ἀδελ­φό­τη­τες καί ὅλο τόν πι­στό καί εὐ­σε­βέ­στα­το λαό τῆς Ρω­σι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας».

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τόνισε ότι: «Ἡ ἄφι­ξη τῆς Ὑμε­τέ­ρας Μα­κα­ρι­ό­τη­τος ἐν μέσῳ ἡμῶν κο­μί­ζει τήν ἰσχυ­ρή μαρ­τυ­ρία τῆς ἐν Χρι­στῷ ἑνό­τη­τος καί συ­νο­δοι­πο­ρί­ας τῶν Ἐκ­κλη­σι­ῶν μας, κα­θώς καί τή ση­μαν­τι­κή εὐ­και­ρία νά κρα­ται­ώ­σου­με ἔτι πε­ραι­τέ­ρω τήν ἄρι­στη καί ἀδελ­φι­κή μας σχέ­ση,  καί νά δι­ευ­ρύ­νου­με καρ­πο­φό­ρως καί ἀμοι­βαί­ως τή συ­νερ­γα­σία μας ἐπί κοι­νῶν πε­δί­ων».

«Ἡ ἐπί­σκεψή Σας, δυ­στυ­χῶς, πρα­γμα­το­ποι­εῖ­ται σέ μία δυ­σμενῆ συγ­κυ­ρία, κατά τήν ὁποία ἡ χώρα μας δο­κι­μά­ζε­ται ἀπό δεινή κρίση. Ἐμεῖς, ὅμως, εἴ­μεθα εὐ­τυ­χεῖς πού Σᾶς ἔχουμε κοντά μας, γιά νά μᾶς ἐν­δυ­να­μώ­σετε μέ τήν πα­ρου­σία καί τήν ἐγνω­σμένη ἀγάπη Σας.

Ἡ χαρά πού σή­μερα δο­κι­μά­ζουμε ἀπο­τε­λεῖ καρπό τῆς ἀγά­πης, ἡ ὁποία συ­νέ­χει τίς καρ­διές τῶν Ἑλ­λή­νων πρός τήν ἀδελφή μας Ὀρ­θό­δοξο Ἐκ­κλη­σία τῆς Ρω­σίας καί τόν εὐ­γενῆ λαό της, ὁ ὁποῖος δι­α­κρί­νε­ται γιά τή βα­θειά καί πη­γαία εὐ­λά­βεια, καί μέ τόν ὁποῖο συν­δε­ό­μεθα ἱστο­ρι­κῶς μέ ἀρ­ρα­γεῖς δε­σμούς φι­λαλ­λη­λίας καί ὁμο­δο­ξίας».

«Συ­ναι­σθα­νό­μεθα ἔν­τονη τήν προ­σμονή ἐν ὄψει τῶν συ­νο­μι­λιῶν, τῆς ἐν Χρι­στῷ κοι­νω­νίας καί τῆς ἀδελ­φι­κῆς συ­να­να­στρο­φῆς μέ τή Μακαρι­ό­τητά Σας, τόν προ­ε­ξάρ­χοντα τῆς πο­λυ­πλη­θοῦς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ρω­σίας –μιᾶς Ἐκ­κλη­σίας, ἡ ὁποία εὐ­λο­γήθη πλου­σίως ἀπό τόν Θεό, ἐκο­σμήθη μέ πλῆ­θος Ἁγίων, ζω­ο­γό­νησε τή Θε­ο­λο­γία καί τήν ὀρ­θό­δοξη πνευ­μα­τι­κό­τητα, ἐμ­πλού­τισε τόν παγ­κό­σμιο πο­λι­τι­σμό καί ἀνέ­πτυξε τή δική της εὐ­λο­γητή ἰδι­ο­μορ­φία ἀνά τούς αἰ­ῶ­νες κατά τήν καλ­λι­έρ­γεια τῆς κοι­νῆς πί­στεως», ανέφερε περαίνων ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Ακολούθησε η αντιφώνηση του Αγιωτάτου Πατριάρχου Κυρίλλου:

«Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος  κ.κ. Ιερώνυμε, Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, αξιότιμοι εκπρόσωποι των πολιτειακών αρχών, Εξοχώτατε κύριε Πρέσβη της Ρωσίας, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,

Προερχόμενοι εκ της Αγίας Ρωσίας ελέῳ Θεού αισίως εφθάσαμε στην ευλογημένη και ομόδοξη χώρα της Ελλάδος, και τώρα απευθύνουμε εγκάρδιο πανευφρόσυνο και πασχάλιο χαιρετισμό προς όλους εσάς:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

            Ευχαριστώ την Υμετέρα Μακαριώτητα και την Ιερά Σύνοδο της εν Ελλάδι Ορθοδόξου Εκκλησίας διά την πρόσκληση όπως πραγματοποιήσω την ειρηνική επίσκεψη προς την Ελλάδα. Η επίσκεψη μου αυτή στην Εκκλησία της Ελλάδος επιτελείται κατά την πασχάλιο περίοδο όταν δοξάζουμε τον λυτρωτικό αγώνα του Σωτήρος και τη νίκη Αυτού κατά του θανάτου, αποβλέποντας να καταστήσουμε τους μετόχους της χαράς της εορτής τους ομοδόξους αδελφούς μας.

            Είναι η χαρά μου και πάλι να ευρίσκομαι στην Αθήνα, μια πόλη με ένδοξη ιστορία, όπου ο Άγιος πρωτοκορυφαίος απόστολος Παύλος ίδρυσε χριστιανική κοινότητα αφού προσηλύτισε στην αληθινή πίστη τους πεπειραμένους στη διαλεκτική ειδωλολάτρες. Είναι μια πόλη της οποίας πρώτος επίσκοπος ανεδείχθη ο ιερομάρτυς Διονύσιος μέλος του Αρείου πάγου, και όπου τελειοποίησαν τις γνώσεις τους οι μεγάλες πατέρες της Εκκλησίας Βασίλειος και Γρηγόριος.

Πρόκειται να έχουμε την εν μυστηρίῳ της Θείας Ευχαριστίας κοινωνία και την κοινή σύσκεψη με θέμα τις σχέσεις μεταξύ των Εκκλησιών Ρωσίας και Ελλάδος. Είπεν ο Κύριος: «Χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ιω. 15.5). Είναι φυσιολογικό διά τους ανθρώπους της Εκκλησίας να άρχεται και να λήγει η κάθε πράξη τους με την επίκληση του ονόματος του Θεού. Δι΄αυτό η ειρηνική μας επίσκεψη την αρχίζουμε με τη δέησή μας προς τον Κύριο ημῶν Ιησού Χριστό να καταπέμψει τη χάρη Του, την οποία έχουμε ανάγκη στην οικοδόμηση των σχέσεων μεταξύ των Εκκλησιών προκειμένου να μην αναζητούμε των ιδίων, δηλονότι τα ανθρώπινα, αλλά να  επιζητούμε να εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού διά την Αγία Αυτού Εκκλησία.

Οι δεσμοί μεταξύ του Ελληνικού και Σλαβικού κόσμου έχουν υπερχιλιετή ιστορία. Χάρη στο ιεραποστολικό έργο των Αγίων Θεσσαλονικέων κατά σάρκα αδελφών ο Σλαβικός κόσμος φωτίσθη διά της χριστιανικής πίστεως. Δεν υιοθέτησε η Ρωσία μόνο την εκκλησιαστική της δομή από εκεί, αλλά ενστερνίσθηκε και τις αρχές της χριστιανικής πολιτείας. Και όμως εξεπλήρωσε το χρέος της η Ορθόδοξη Ρωσία απέναντι στους ομοδόξους της λαούς διά καταβολής μεγάλων προσπαθειών προς απελευθέρωση των Βαλκανίων από την Οθωμανική κυριαρχία.

Η Ρωσική Εκκλησία, η οποία διήλθε μέσω άνευ προηγουμένου σκληρότατων και ευρύτερων διωγμών από τη θεόμαχη εξουσία τον 20 αιώνα, βιώνει την αναγέννησή της. Αναπτύσσεται το φιλανθρωπικό και κοινωνικό της έργο. Είναι χαρά μας να βλέπουμε να στερεώνονται και να συσφίγγουν έτι περαιτέρω οι καλές και αγαστές σχέσεις μεταξύ των Εκκλησιών Ρωσίας και Ελλάδος.

Κομίζουμε ειρήνη και αδελφική αγάπη μας μετά της εν τῳ Αναστάντι Σωτήρῳ ημῶν χαράς πατώντας στην ευλογημένη γη της Ελλάδος, όπου δίδαξαν οι Απόστολοι και έως σήμερα δεν παύει να δοξάζεται το όνομα το Άγιο του Θεού.

Η ευλογία του Θεού ειῃ μετά πάντων ημῶν! ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!».

Τέλος ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας μίλησε με τους πιστούς τους οποίους ευλόγησε.

Εν κατακλείδι ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος υπέγραψε το βιβλίο επισήμων επισκεπτών: «Χαίρομαι που η ειρηνική μου επίσκεψη προς την αδελφή Εκκλησία της Ελλάδος άρχισε με την προσευχή σε αυτό το πανέμορφο Ιερό Ναό. Η χάρις του Θεου είη μετά του ιερού κλήρου αυτού και του πιστού λαού».

Κύριλλος, Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών.